دکوراسیون داخلی منزل کوچک <p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank"><strong><span style="font-size: 9pt; text-decoration-line: none;">دکوراسیون داخلی منزل کوچک</span></strong></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9">دکوراسیون  داخلی منزل کوچک</a> گاهی اوقات لازم است برای مدتی کوتاه یا بیشتر در خانه های با متراژ کم و کوچک سکونت داشته باشید و احتمالا کمبود فضا از مهمترین دغدغه های شما خواهد بود. اما باید توجه داشته باشید با استفاده اصولی و صحیح از قوانین طراحی و چیدمان  و بکارگیری ترفندهایی در طراحی <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><em><strong><span style="font-size: 9pt;">دکوراسیون داخلی  منزل</span></strong></em> <em><strong><span style="font-size: 9pt;"> کوچک</span></strong></em></a>خود میتوانید تا حد زیادی مشکل کمبود فضای خود را جبران کنید.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از طیف رنگی روشن برای <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="font-size: 10pt;">دکوراسیون داخلی منزل کوچک</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با اینکه شما میتوانید در<a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"> <em><strong><span style="font-size: 9pt;">دکوراسیون داخلی  منزل کوچک</span></strong></em></a> این گزینه را نادیده بگیرید اما مطمعن باشید خانه های با رنگ های روشن تر بزرگتر از خانه ها با طیف رنگی تیره بنظر میرسد.چنانچه طرفدار رنگ های خاص هستید میتوانید در استفاده از کوسن ها و والان های پرده و دیگر اکسسوری منزل از رنگبندی های مورد علاقه خود استفاده کنید.حتی میتوانید یکی از دیوار ها را به رنگ دلخواه خود در بیاورید.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده حداکثری از پنجره های بزرگ و نور طبیعی در <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="font-size: 10pt;">دکوراسیون داخلی منزل کوچک</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حتما به این نکته رسیده اید که هر چه نور طبیعی که وارد منزل میشود بیشتر باشد خانه روشن تر و درنتیجه فضا بزرگتر بنظر میرسد و <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><em><strong><span style="font-size: 9pt;">دکوراسیون داخلی منزل کوچک</span></strong></em></a> شما زیبا تر جلوه می کند.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از پرده های بلند</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پرده های بلند به شما کمک خواهد کرد که ارتفاع دیوار ها را بیشتر از چیزی که هست نشان دهید و در نتیجه خانه شما بزرگتر بنظر میرسد.</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از پرده ها و دیوار های جداکننده مشبک بجای دیوار های بلند اتاق در<a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="font-size: 10pt;"> </span></a><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span style="font-size: 10pt;">دکوراسیون داخلی  منزل کوچک</span></a></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br /> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چیزی که هنوز در بین خانواده های ایرانی رواج دارد تفکیک نمودن تمامی فضاها از یکدیگر است.اینکار خود موجب کوچک شدن فضا میشود.شما میتوانید بجای اینکار از دیوار های کوچک جدا کننده یا حتی از پرده های مناسب برای تفکیک فضا در <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><em><strong><span style="font-size: 9pt;">دکوراسیون داخلی منزل کوچک</span></strong></em></a> خود استفاده کنید تا ضمن حفظ وحدت فضا تفکیک بخش های مختلف را انجام دهید.</span></p><p align="right" style="line-height: 15pt;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای  مطالعه بیشتربه</span><span dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30012/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9"><span lang="AR-SA">دکوراسیون داخلی  منزل کوچک</span></a></span><span data-mce-style="font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span data-mce-style="font-size: 13.3333px;"> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl"><span data-mce-style="font-size: 10pt;">کلیک کنید</span></span></span></p><p align="right" style="line-height: 15pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://boomchin.com/" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/"><span lang="AR-SA" dir="rtl">شرکت دکوراسیون دخلی</span></a> <span lang="AR-SA" dir="rtl">بوم چین آماده بهره گیری از هنر متخصصان و طراحان در زمینه دکوراسیون داخلی و چیدمان آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما عزیزان میباشد</span></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p dir="rtl" style="line-height: 15pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p style="line-height: 15pt; text-align: start;"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> </span></p><p> </p><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr"> </span></p>

دکوراسیون داخلی منزل ایرانی 2018 <h3><a data-mce-href="/دکوراسیون%20داخلی%20منزل%20ایرانی%202018" href="http://www.loxblog.com/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%202018">دکوراسیون داخلی منزل ایرانی 2018</a></h3><h3><br data-mce-bogus="1" /></h3><h3>سبک مدرن در معنای واقعی آن:</h3><p>1 – سبک مدرن در <em><strong>طراحی دکوراسیون منزل ایرانی</strong></em> از گذشته فاصله می گیرد و از هیچ قواعدی پیروی نمی کند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a2.jpg" alt="طراحی دکوراسیون منزل ایرانی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="467" width="700" /></p><p> </p><p>2 – در این سبک رنگ ها یا به صورت طبیعی استفاده می شود یا خنثی است. یعنی رنگ اولیه در این سبک سفید، سیاه، کرم و خاکستری انتخاب می شود. و رنگ دوم خیلی کم در <em><strong>طراحی دکوراسیون منزل</strong></em> به صورتی که در تمام منزل در چرخش باشد استفاده می شود. ولی غالب رنگ ها خنثی است.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a3.jpg" alt="طراحی دکوراسیون منزل ایرانی2018" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="525" width="700" /></p><p> </p><p>3 – رنگ های تخت و بدون طرح انتخاب می شود. تنوع در استفاده از رنگ در این فضا دیده نمی شود.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a4.jpg" alt="سبک متفاوت در طراحی دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="467" width="700" /></p><p> </p><p>4 – اساسا این سبک در د<em>کوراسیون داخلی منزل ایرانی</em> به دنبال تقارن نمی رود و تنها بین اثاثیه ایجاد تعادل می کند.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a5.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="700" width="700" /></p><p> </p><p>5 – در سبک مدرن از مبلمان در کمترین حالت استفاده می شود. و ظاهر ساده و بدون جزئیات آن است که این سبک را مناسب خانه های آپارتمانی امروزی می کند. زیرا باعث می شود که خانه بخاطر فضاهای بازی که ایجاد می شود بزرگتر نشان داده شود.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a6.jpg" alt="سکب های متفاوت" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="467" width="700" /></p><h2> </h2><h2><br />دکوراسیون داخلی منزل ایرانی به سبک کلاسیک</h2><p><br />امروزه سبک کلاسیک در <em><strong>دکوراسیون داخلی منزل ایرانی</strong></em> طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده.توجه به جزئیات،تقارن،تجملاتی بودن و زیبایی و با شکوه بودن از مشخصات بارز این سبک است. در این نوع <em><strong>دکوراسیون داخلی</strong></em> هر وسیله جای مخصوص به خودش را دارد و هیچ اثری از درهم ریختگی و شلوغی در آن به چشم نمی خورد و از نظر بصری، نظم و تقارن خاصی را به بیننده القا می کند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a7.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="806" width="700" /></p><p> </p><p>در <em><strong>دکوراسیون داخلی</strong></em> به سبک کلاسیک همه وسایل با یکدیگر هم خوانی دارد، با هم به راحتی ست می شوند و هیچ گونه عامل غافلگیر کننده در آن به چشم نمی خورد.رنگ ها با هم آمیخته شده است و اغلب وسایل در امتداد یک خط افقی قرار می گیرد.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a8.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a8.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="915" width="700" /></p><p>جنس مبلمان به طور معمول از چوب است. چوب ها اصولا منبت کاری شده است و روی آن ها کار دست مشاهده می کنید.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a9.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a9.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="350" width="700" /></p><p>یکی از ویژگی های برجسته در خانه های کلاسیک پرده هاست. در <em><strong>دکوراسیون داخلی منزل ایرانی</strong></em> پرده ها به راحتی می تواند یک خانه کلاسیک را از سایر سبک ها مجزا سازد.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a10.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a10.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="427" width="700" /></p><p> </p><p><br />– لوازم جانبی که در خانه های کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از: آباژور، گل و گیاهان طبیعی، آینه، قاب و تابلو و کلکسیونی از کتاب ها.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a11.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="494" width="700" /></p><p> </p><p>استفاده از شزلون ها در این سبک میتواند جلوه ای ویژه به هال شما داده و حس اشرافی را به <em><strong>دکوراسیون داخلی</strong></em> منزل شما منتقل کند.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a12.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a12.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="394" width="700" /></p><p>گچبری ها و ابزار هایی که غالبا در این سبک استفاده میشود دارای جزئیات بالا و اجرای آن لازمه دقت فراوانی است که چند نمونه از آن را میتوانید در زیر مشاهده کنید.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a13.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a13.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="394" width="700" /></p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a14.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a14.jpg" height="394" width="700" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a15.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a15.jpg" height="394" width="700" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br />در <em><strong>دکوراسیون داخلی منزل ایرانی</strong> </em>به سبک کلاسیک دقت کنید وسایلی که برای منزل انتخاب میکنید با هم همخوانی داشته باشند همچنین باید این وسایل بگونه ای باشند که هر کدام به تنهایی نشان دهنده سبک کلاسیک باشند.امروزه وسایل بسیار زیبایی از جمله لوستر ها،آباژورها،میزها،کنسول های بسیار زیبایی در بازار ایران نیز موجود میباشند که میتواند زینت بخش منزلتان در این سبک باشد.اما اغلب این وسایل بدلیل ظرافت و جنس خاص این سبک دارای قیمت های بالاتری نسبت به سایر سبک ها میباشد.لذا اگر به لحاظ بودجه محودیت دارید باید کمی در انتخاب این سبک تامل بخرج دهید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a16.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a16.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="394" width="700" /></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a17.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a17.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="422" width="700" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a18.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a18.jpg" height="473" width="700" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">آینه های تراشکاری شده و غالبا لوزی شکل از عناصر گویای سبک کلاسیک میباشد که معمولا در راهروها یا هال از آن بهره گرفته میشود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a19.jpg" alt="سبک های متفاوت در دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20October%203,%202018a19.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="700" width="700" /></p><p>در انتخاب میز تلویزیون سعی کنید میزهای متناسب با این سبک را انتخاب کنید که متوانید تعدادی از نمونه های آن را در زیر مشاهده کنید.</p><p> </p><h2><br />دکوراسیون داخلی منزل ایراانی به سبک روستیک</h2><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br />طراحان <em><strong>دکوراسیون داخلي</strong></em> معتقدند خانه بايد شخصيت داشته باشد. درست مانند آدم‌ها كه هر كدام اصالت خاص خودشان را دارند. به نظر آنها بدترين شكل، خانه‌هايي است كه در آنها هيچ‌كدام از لوازم و چيدمان اساسي به هم ربطی ندارند. اين مساله در خانه‌هاي كوچك هم مستثنا نيست؛ مثلا اگر د‌لتان يك خانه روستيك (خانه‌اي با المان‌هايي از طبيعت) مي‌خواهد نمي‌توانيد ديگر از سراميك و. . . استفاده كنيد.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">برای مطالعه ای <a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30011/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-2018" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/30011/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-2018">ادامه ی این مطلب کلیک کنید.</a></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br data-mce-bogus="1" /></p><h3 style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">از دیگر <a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default"><em><strong>دکوراسیون داخلی</strong></em></a> های <strong>بوم چین</strong>:</h3><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p><p> </p>

اجرای دکوراسیون-اجرای روف گاردن <p><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86" target="_blank">اجرای دکوراسیون-اجرای روف گاردن</a></p><p></p><p><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">روف گاردن</span></strong> می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه یا خانوادگی که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند. این سبک بام ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان قرار گرفته و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.<br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" width="568" height="297" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" width="567" height="335" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" width="559" height="270" /><br /><br />روف گاردن می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه یا خانوادگی که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند. این سبک بام ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان قرار گرفته و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.<br />روف گاردن علاوه بر محافظت از عایق رطوبتی پشت بام و جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان موجب تصویه هوا می شود و عمر آن بسیار طولانی و ماندگاری بین 30 تا 50 سال دارد . تجهیزات مورد استفاده در روف گاردن شامل تجهیزات  فضای سبز ، آلاچیق ، باربیکیو ، آبنما ، نیمکت و... می باشد . همچنین استفاده از مصالحی همچون انواع چوب پلاست ها و ترموود ها برای قسمتی از کف و دیوارها زیبایی و مقاومت این بام ها را دو چندان می کند .<br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" width="559" height="303" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" width="550" height="274" /><br /><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">خاک مناسب : </span></strong><br />از جمله مواردی که در روف گاردن اهمیت بالایی دارد انتخاب خاک مناسب می باشد ، این خاک باید به گونه ای باشد که وزن مخصوص کمتری داشته و توانایی جذب آب بالایی نیز داشته باشد .وزن محاسبه شده برای پشت بام توسط مهندسین 50 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد لذا طراحی و تقسیم بار باید بگونه ای باشد که این شرایط در آن لحاظ گردد.<br /><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">انتخاب گیاه برای روف گاردن :</span></strong><br />گیاهانی که برای روف گاردن انتخاب می شوند باید از مقاومت بالاتری نسبت به گرما و باد برخوردار بوده و با شرایط محیطی سازگار باشد . چنانچه قصد استفاده از گیاهان ظریف تر را دارید باید از بادگیرهای مناسب استفاده شود . </p><div align="center"><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" width="525" height="338" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">زهکشی، فیلترینگ . ایزولاسیون : </span></strong><br />زهکشی، فیلترینگ و ایزولاسیون از جمله مواردی است که در اجرای روف گاردن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زهکشی موجب حفاظت ریشه گیاهان شده و همچنین کار جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی را انجام می دهد. فیلترینگ از خاک محافظت کرده و با استفاده از لایه های الیاف مانع از انتقال املاح خاک به لایه های زیرین و تغییر بافت خاک و انسداد مسیرهای زهکشی می گردد.</div><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">آبیاری :</span></strong><br />سیستم آبیاری مورد استفاده در روف گاردن بصورت اتوماتیک و قطره ای مجهز به یک کنترل می باشد. از آنجایی که عده ای ممکن است به دلیل مشغله ی کاری یا شرایط محیطی در فصول مختلف قادر به آبیاری منظم گیاهان نباشند این سیستم در بام باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد که خود نیز موجب صرفه جویی در مصرف و زمان و انرژی می گردد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" width="511" height="336" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" width="507" height="324" /></div></div></div><div align="center"> </div><h2><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">از دیگر اجرای دکوراسیون بوم چین</span></h2><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1"> اجرای استخر</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"> اجرای دکور آشپزخانه</a></div><p><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81"> اجرای دکوراسیون داخلی و سقف کناف</a></p>

انواع مبل در دکوراسیون و چیدمان داخلی <div class="col-sm-12"> <label id="ContentPlaceHolder1_lblBody" class="dvbody"><p><strong>مبلمان راحتی و نیمه راحتی</strong><br />در اغلب منازل و دکوراسیون های داخلی این مدل مبلمان را دیده اید که بیشتر برای چیدمان نشیمن استفاده میشود. مبلمان راحتی طرفداران زیادی دارد و در طرح و رنگ های مختلف موجود میباشد.اگر در انتخاب طرح و رنگ مبلمان دقت نظر کافی را به خرج دهید تاثیر چشمگیری بر زیبایی دکوراسیون منزلتان خواهد داشت.چیزی که بسیار حائز اهمیت است ابعاد و اندازه های مبلمان میباشد که باید متناسب با فضای مورد نظرتان باشد.مثلا اگر در یک پذیرایی کوچک از مبلمان بزرگ استفاده کنید فضا را کوچکتر نشان خواهد داد ضمن اینکه ممکن است رفت وآمدتان را نیز با مشکل مواجه کند.همینطور ابعاد در ورودی منزل را در نظر بگیرید تا هنگام انتقال مبلمان به منزل دچار مشکل نشوید.</p> <p> </p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020182.jpg" alt="2" width="700" height="413" /></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020183.jpg" alt="3" width="700" height="466" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>مبلمان استیل</strong><br />این مبلمان از راحتی کمتری برخوردارهستند و برای محیط های رسمی تر شبیه پذیرایی استفاده میشود.البته قانونی در این مورد وجود ندارد و میتوانید برای نشیمن منزلتان هم از این مبل ها استفاده کنید. معمولا دسته ها و پایه های مبل های استیل از چوب بوده و مقداری کنده کاری روی آنها وجود دارد.این مبلمان نیز در انواع طرح ها و رنگ های مختلف موجود میباشد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020184.jpg" alt="4" width="700" height="490" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>مبلمان سلطنتی</strong><br />این مبلمان مناسب خانه هایی است که به سبک اشرافی و کلاسیک کار شده اند.حتی اگر تمام وسایل و اکسسوری منزل لاکچری باشند ولی از مبلمان معمولی استفاده شود جنبه اشرافی بودن به چشم نخواهد آمد.در این مبلمان همانند مبلمان استیل از چوب و پارچه کاراستفاده شده و روی تاج ها و دسته های آنها منبت کاری و کنده کاری های زیادی مشاهده میشود که بر ارزش و اشرافی بودن مبلمان تاکید دارد.این مبل ها بدلیل زمان زیادی که برای ساخت آنها صرف میشود نسبت به دیگر مبل ها قیمت بالاتری دارند.در این مبل ها به جنبه زیبایی آنها توجه زیادی شده و معمولا جنبه راحتی آن خیلی مد نظر قرار نمیگیرد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020186.jpg" alt="6" width="700" height="350" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020187.jpg" alt="7" width="700" height="463" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>مبلمان سنتی</strong><br />استفاده از مبلمان سنتی با طرح قدیمی و چوب های کار شده به حالت های خاص و مشبک میتواند شکوه بسیاری را میهمان خانه شما کند وبر وقار و قدمت محیط بیفزاید. در خانه های ایرانی معمولا از مبلمان سنتی ایرانی استفاده میشود ولی در صورت تمایل میتوانید از سبک های سنتی روسی یا لهستانی استفاده کنید که حال و هوای خانه را عوض خواهد کرد و چهره ای تازه از فضای خانه برای شما به ارمغان می آورد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020188.jpg" alt="8" width="700" height="468" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%2020189.jpg" alt="9" width="700" height="525" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;">همانطور که گفته شد انواع مختلفی از مبلمان در بازار موجود میباشد که بعضی از آنها به اسم های خاصی مشهور شده اند که استفاده از آنها در دکوراسیون و چیدمان منزل میتواند فضا را چشمگیر تر و خاص تر کند.در زیر به معروف ترین هایی از این نوع مبل ها میپردازیم.</p> <p style="text-align: right;"><br /><strong>مبلمان چستر</strong> <br />مبلمان چستر با طرح خاصی که دارد در سرتاسر دنیا طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است.دکمه های کار شده روی سطح و دسته و پشت این مبل شکل خاصی را به مبل داده که در کنار دسته های استوانه ای شکل به خوبی خود را نشان میدهد.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201810.jpg" alt="10" width="700" height="350" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201811.jpg" alt="11" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;">این مبلمان در انواع پارچه های و نگ ها ساخته و استفاده میشود.یکی از نکات خاصی که در مورد این مبلمان میتوان گفت اینست که اگر رنگ و جنس مناسب را انتخاب کنیم از مبل چستر میتوان در انواع سبک های دکوراسیون از جمله مدرن،کلاسیک،روستیک و صنعتی استفاده کرد و بخوبی با محیط تطبیق پیدا میکند و لازم نیست بابت جور بودن آن با سایر اجزا دکوراسیون نگران باشید چون بخوبی در کنار آنها ایفای نقش و خودنمایی میکند.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201812.jpg" alt="12" width="700" height="457" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>مبل چیپریا( (cipria sofa</strong><br />با مبل های چیپریا میتوانید دکوراسیونی منحصر بفرد را ایجاد کنید.در این مبل تعداد 9 عدد بالشت بزرگ که از داخل توسط لوله های فلزی به یکدیگر وصل شده اند به طرز خاصی در کنار هم قرار گرفته اند که یک نتیجه خارق العاده را خلق میکند با نشیمن هایی که مانند ابر پف کرده است و بسیار نرم و راحت هستند.این مبلمان در انواع رنگ ها و طرح های زیبا موجود هستند اما شاید لازم باشد برای خرید این مبلمان خاص سری به بازارهای برون مرزی بزنید.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201813.jpg" alt="13" width="700" height="466" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201814.jpg" alt="13" width="700" height="482" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201815.jpg" alt="15" width="700" height="482" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>صندلی توپی</strong><br />این صندلی توسط اروآرنیو طراح مشهور فنلاندی ساخته شده است.این صندلی به شکل کره بود که قسمتی از آن بریده شده است و داخل آن کوسن هایی از جنس پلی اورتان با پوشش چرم یا پارچه ای جای داده شده است.بر خلاف دیگر صندلی ها که روی آن مینشینند در این صندلی باید داخل شد.شکل زیبا و حس بی نظیر قرار گرفتن در این صندلی باعث شده تا طرفداران زیادی در سرتاسر دنیا داشته باشد. در بسیاری از ویدیو کلیپ های معروف از این صندلی استفاده شده است.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201816.jpg" alt="16" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;">وقتی درون این صندلی قرار میگیرید علاوه بر راحتی فوق العاده ای که دارد شما وارد یک فضای دنج و نسبتا خصوصی خواهید شد که از سرو صدای اطراف نیز تا حد زیادی در امان خواهید بود.صندلی توپی با پایه ای از جنس فایبر گلاس به زمین متصل میگردد و به شخص استفاده کننده قابلیت چرخش به هر طرف را میدهد تا ارتباط افرادبا بیرونشان حفظ شود و بطور کامل از محیط جدا نشوند.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201817.jpg" alt="17" width="700" height="500" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>هپی چیر(بین بگ یا صندلی شنی):</strong></p> <p>نوعی صندلی راحتی قابل حمل بوده که میتوان در آن براحتی جای گرفته و استراحت کرد.این صندلی ها بصورت تکی یا چند تایی در دکوراسیون قابل استفاده میباشد و در طرح ها و رنگ های بسیار متفاوتی موجود میباشند.از این صندلی ها میتوان در اتاق نشیمن یا اتاق خواب هنگام تماشای تلویزیون یا مطالعه استفاده کرد.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201818.jpg" alt="18" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;">صندلی های شنی فضا را گرم و صمیمی میکنند ضمن اینکه نمایانگر مدرن بودن فضا نیز میباشند.هپی چیر ها شباهت زیادی به خمیر بازی دارند و از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردارند که همین عامل سبب میشود هنگامی که روی آن مینشینید اطراف شما را در بر میگیرد و راحتی فوق العاده ای دارد.توصیه میشود از این صندلی ها بیشتر در محیط های خودمانی استفاده شود بخصوص اگر بصورت چندتایی است مناسب محیط های رسمی و کلاسیک نمیباشند.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201819.jpg" alt="19" width="700" height="800" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>صندلی ورملا( (vermelha</strong><br />یک صندلی خاص با ساختار استیل و پایه های آلومینیوم.برای ساخت هر صندلی لازم است متخصصان روزهای زیادی روی آن کار کنند. حدود 500 متر از بند های مخصوص با یک هسته اکریلیک پوشیده شده با پنه در ابتدا بعنوان ساختار اصلی روی صندلی کشیده میشود و سپس لایه های جدید با ساختار موجی خاصی روی آن بوجود می آورند.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201820.jpg" alt="20" width="700" height="466" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>صندلی تخم مرغی</strong></p> <p>یک صندلی بسیار زیبا الهام گرفته شده از شکل تخم مرغ که برش هایی هنرمندانه روی آن صورت گرفته است.این صندلی در طرح ها و رنگ های مختلف در بازار موجود میشود و بصورت تکی در کنار سایر مبلمان قابل استفاده است.از این صندلی ها بیشتر در محیط های مدرن استفاده میشود.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201823.jpg" alt="23" width="700" height="525" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>صندلی پنتون:</strong></p> <p>خطوط منحنی و ساختار یکپارچه ای که این صندلی دارد طراحی بسیار زیبا و شیکی را بوجود آورده .ساختار این صندلی بر اساس فرم بدن انسان بوده و از ارگونومی بالایی برخوردار است.از این صندلی میتوان برای محیط های مدرن بهره برد.</p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201824.jpg" alt="24" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>شزلون</strong>:<br />شزلون ها معمولا دارای یک دسته قوسی شکل هستند و طرح ها و جنس های متفاوتی از آنها ها در بازار موجود میباشد. شزلون ها ضمن زیبایی بی نظیری که به منزل شما هدیه میکنند میتوانند مکانی باشد برای استراحت نیم روزی تا خستگی روزانه را از تن خارج کنید. بسته به اینکه چه سبک دکوراسیونی دارید میتوانید از انواع مختلف آن استفاده کنید چرا که این مبل زیبا برای انواع سبک ها طرح های متفاوت و زیبایی دارد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201825.jpg" alt="25" width="700" height="394" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201826.jpg" alt="26" width="700" height="500" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>پاف یا پوف:</strong><br />پاف ها ظاهری شبیه کوسن دارند اما در ابعاد بزرگ تر و ضخیم تر.پاف ها بدون پشتی و دسته هستند و از آنها بعنوان چهارپایه یا محلی برای قرار دادن پاها روی آن هنگام نشستن روی مبل استفاده میشود.در صورتی که روی آن از شیشه استفاده شود میتوان از آن بعنوان میز جلو مبلی نیز استفاده کرد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201827.jpg" alt="28" width="700" height="516" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201828.jpg" alt="28" width="700" height="840" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>صندلی راک:</strong><br />اگر میخواهید آرامش همراه با حس کودکی را دوباره در خود زنده کنید پیشنهاد میکنم یکی از این صندلی ها را برای خانه خود تهیه کنید.حس خوبی که هنگام تاب خوردن روی این صندلی دارد شما را به دنیای کئدکی و آسودگی نزدیک کرده و کمی از فشار های روزانه شما میکاهد و آرامشی نصیبتان میکند که روی یک صندلی راحتی معمولی به آن دست پیدا نمیکنید.این صندلی ها در همه جای دنیا طرفداران زیادی دارد و با اینکه اول برای محیط های باز از آن استفاده میشد اما اکنون برای محیط های داخلی نیز کاربرد فراوانی دارد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201829.jpg" alt="29" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;">صندلی راک در انواع مختلف چوبی،صندلی با پوشش پارچه،چرم،حصیری و ... موجود است.در نوع چوبی آن بهتر است از جنس چوب مقاوم مانند گردو یا راش استفاده شود.هنگام خرید صندلی راک به اتصالات آن دقت کنید.اگر با بست باشد بهتر از چسب است. پایه های صندلی که روی آن تاب میخورید باید دقیق و انحنای آن استاندارد و مهندسی شده باشد تا زود آسیب نبیند یا هنگام استفاده از آن احساس ناامنی نکنید.از نوع چوبی آن میتوان در دکوراسیون کلاسیک بهره برد ضمن اینکه براحتی میتوانید رنگ آنرا متناسب با دکوراسیون منزل خود تغییر دهید.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201830.jpg" alt="30" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>کاناپه بوا(boa sofa</strong>)<br />این کاناپه که شکلی عجیب و غیر معمول و البته زیبا دارد هیچ محدودیتی برای نوع نشستن شما قائل نیست.شما میتوانید روی آن به هر حالتی دراز کشیده یا بنشینید و از راحتی و حس خوبی که به شما منتقل میکند لذت ببرید.کاناپه بوا شکل هندسی خاصی ندارد و ساختار نرم و انعطاف پذیرش مکانی منحصر بفرد برای نشستن بوجود می آورد.این مبل با استفاده از بیست متر از لوله های پرشده از مواد نرم و پلی اورتان ساخته شده است که روی آن با پارچه های مخملی که درخشش خاصی دارند پوشیده شده است.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201831.jpg" alt="31" width="700" height="700" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201832.jpg" alt="32" width="700" height="584" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>کاناپه پک(pack sofa</strong>)<br />این کاناپه زیبا و خاص میتواند یک دکور زیبا برای خانه شما باشد.یک کاناپه بزرگ شبیه یک تخته یخ در قطب های شمال که روی آن یک خرس بزرگ دراز کشیده است. پارچه ی روی کاناپه به صورت لایه لایه و طوری است که شکل تخته های یخی را در ذهن تداعی میکند.خرس روی کاناپه به آن چسبیده و از آن میتوان بعنوان یک تکیه گاه یا بالش استفاده کرد.داخل خرس با نوعی ماسه مخصوص پر شده و برای روی خرس از پارچه های خز دار ویژه استفاده شده است.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201833.jpg" alt="33" width="700" height="449" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201834.jpg" alt="34" width="700" height="448" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>کاناپه تاتلین(tatlin)</strong><br />این کاناپه توسط یک شرکت ایتالیایی معروف بنام ادرا (edra) ساخته شده است و الهام گرفته از برج معروف تاتلین میباشد.البته برج تاتلین هنوز ساخته نشده و فقط نمونه های کوچک و ماکت آن ساخته شده است.این برج بدلیل ساختار خاص و منحصربه فردی که دارد بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است و پس از تحقیقات لازم و محاسبات در مورد چگونگی اجرای آن، این برج عجیب ساخته خواهد شد.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201835.jpg" alt="35" width="700" height="466" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20July%2017,%20201836.jpg" alt="36" width="700" height="466" /></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: right;"><strong>از دیگر چیدمان های بوم چین:</strong><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br />چیدمان اتاق خواب<br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p></label> </div>

نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod2.jpg" alt="دکوراسیون اتاق خواب" width="689" height="484" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>رنگ مناسب اتاق خواب:</strong></span><br />جدای از اینکه سلیقه صاحبخانه چیست و یا اینکه چه رنگی را میپسندد برای رنگ های مورد استفاده در اتاق باید با تامل و فکر تصمیم گرفت چرا که یک انتخاب اشتباه میتواند در دراز مدت تاثیراتی منفی بر روحیه و در نتیجه سلامت جسم داشته باشد.<br />هر کدام از رنگ ها تاثیری متفاوت بر فرد میگذارد اگر میخواهید خواب شبانه راحتی را در اتاق خواب خود داشته باشید بهتر است خاصیت رنگ ها را تا حدودی بدانید و بعد از آن اقدام به انتخاب رنگ مناسب کنید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chido3.jpg" alt="دکوراسیون منزل" width="700" height="468" /></p> <p>بر اساس تحقیقاتی که انجام شده رنگ آبی ضربان قلب و فشار خون را پایین میآورد و همین طور رنگ سبز و زرد موجب میشود خاب شبانه بهتری داشته باشیم.طی تحقیقاتی که در استرالیا روی 2000 خانه در مورد رنگ های آنها انجام شده محققان به این نتیجه رسیده اند خانه هایی که درآنها از رنگ های ابی،سبز و زرد استفاده شده خاب شبانه راحت تری دارند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod4.jpg" alt="چیدمان منزل مسکونی" width="700" height="467" /></p> <p>تا جایی که میتوانید در اتاق خواب از رنگ های ارغوانی و بنفش تیره استفاده نکنید.چون این رنگ ها تحریک کننده ذهن و موجب خلاقیت آن میشود که خود باعث فعال نگه داشتن ذهن شده و این موضوع یک خواب آرام را از انسان میگیرد و حتی موجب دیدن خواب های پریشان و زیاد میشود.بخاطر همین صبح که فرد از خواب بیدار میشود احساس خستگی میکند. براساس تحقیقات انجام شده افرادی که در اتاق های با رنگ بنفش یا ارغوانی میخوابند حدود 5 تا 6 ساعت میخوابند که به نسبت 8 ساعت خواب که بدن به آن نیاز دارد بسیار کمتر است.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiodd5.jpg" alt="دکوراسیون مسکونی اتاق" width="700" height="466" /></p> <p>چنانچه به رنگ بنفش و استفاده از آن علاقه دارید پیشنهاد میشود از رنگهای یاسی یا بنفش کمرنگ استفاده کنید و برای اینکه از سردی فضا بکاهید و فضا را گرمتر و صمیمی تر کنید از پارکت های چوبی یا فرش های دستباف استفاده کنید</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod6.jpg" alt="دکوراسیون داخلی" width="700" height="393" /></p> <p>استفاده از رنگ سفید یکدست برای اتاق باعث بی روح شدن و سردی فضا میشود در حالی که اگر مقداری رنگ مایه خاکستری به آن اضافه شود میتواند جلوه ای متفاوت به اتاق بدهد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod7.jpg" alt="اجرای دکوراسیون" width="700" height="525" /></p> <p>رنگ قرمز جز رنگ های گرم و موجب القای انرژی در فرد میشود.اگر شما از طرفداران رنگ قرمز هستید توصیه میشود برای اتاق خوابتان در استفاده از این رنگ زیاده روی نکنید و به یک دیوار بسنده کنید.بخصوص برای اتاق خواب کودک سعی کنید از رنگ های قرمز روشن یا صورتی که مناسب رنگ اتاق خواب کودک است استفاده کنید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod8.jpg" alt="اجرای دکوراسیون اتاق خواب" width="700" height="417" /></p> <p>همچنین شما میتوانید قبل از شروع کار مطالعاتی راجع به<a title=" آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" target="_blank" rel="noopener"> آشنایی با رنگ ها</a> داشته باشید تا بتوانید بهتر در این زمینه تصمیم بگیرید.</p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">انتخاب پرده مناسب برای اتاق:</span></strong><br />پرده در دکوراسیون داخلی اهمیت بسیاری دارد بطوری که جز یکی از مهمترین عناصر چیدمان بشمار میآید.انتخاب طرح،رنگ و حتی جنس پرده نیز باید با درایت و تامل صورت گیرد تا نتیجه رضایت بخش و در چشم بیننده زیبا باشد.در زیر نکاتی را در این خصوص یادآور میشویم.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio9.jpg" alt="چیدمان تخت خواب" width="700" height="407" /></p> <p>ممکن است پنجره اتاق خواب کوچک یا بزرگ باشد.سعی کنید اگر پنجره ها بیشتر از یک عدد و نزدیک به هم بودند یک پرده برای آنها انتخاب کنید.اگر بخواهید سقف اتاق بلند تر بنظر برسد از یک پرده بلند استفاده کنید.اگر پرده ای که برای اتاقتان انتخاب کرده اید کوتاه باشد بهتر است پایین آن را طرح دار انتخاب کنید تا جلب توجه به سمت پایین پرده باشد و در صورتی که پرده بلند داشتید میتوانید برای بالای آن طرحی را در نظر بگیرید که ارتفاع پرده خیلی زیاد بنظر نرسد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod10.jpg" alt="چیدمان پذیرایی" width="700" height="394" /></p> <p>برای انتخاب جنس پرده اتاق خواب ابتدا دقت داشته باشید که در کدام فصل سال هستید.اگر در فصل سرد سال بسر میبرید از پرده های ضخیم تر مثل مخمل استفاده کنید و اگر در فصل گرم سالید از پرده های حریر یا ساتن استفاده کنید.در انتخاب جنس پرده دقت کنید که زود از بین نرود و شما مجبور به تعویض زودهنگام آن نشوید.یک راه برای تشخیص جنس پارچه اینست که پارچه را از قسمتی که بریده شده است کمی بکشید اگر متوجه شدید تاروپود آن براحتی از هم جدا میشوند از خیر آن بگذرید.درصورتی که علاقه دارید حتما آن پارچه را داشته باشید برای زیر آن یک آستر انتخاب کنید که نورآفتاب کمتری خورده و دیرتر آسیب ببیند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod11.jpg" alt="چیدمان اتاق نشیمن" width="700" height="394" /></p> <p>رنگ و طرح پرده در اتاق بسیار اهمیت دارد و باید رنگ پرده بگونه ای باشد که هارمونی اتاق با سایر اجزا هماهنگی و هارمونی لازم را داشته باشد.قبل از این موضوع بهتر است در مورد سبک های دکوراسیون داخلی کمی بدانید و بعد باتوجه به آن اقدام به انتخاب طرح و رنگ پرده کنید.البته این اتاق شماست و قانون نوشته شده ای در این مورد وجود ندارد اما بهتر است اگر انتخابی دارید آن را با شناخت و آگاهی انجام دهید تا خیالتان راحت باشد که قبل از انتخاب همه موارد را در نظر گرفته اید.مثلا اگر سبک اتاق شما مدرن است میتوانید از طرح های هندسی استفاده کنید یا اگر سبک معاصر دارید میتوانید از انواع پرده های گل دار استفاده کنید.در سبک های رسمی و کلاسیک هم رنگ های بژ،نسکافه ای،قهوه ای و پارچه های ساده با خطوط طلایی و زرشکی با گل های پرکار در حاشیه آنها گزینه مناسبی است.پرده های حریر ساده تقریبا در تمام سبک ها جواب میدهد ومیتواند خیال شما را بابت هماهنگی پرده با دکوراسیون اتاق خوابتان راحت کند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod12.jpg" alt="چیدمان بر طبق رنگ بندی" width="700" height="438" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod13.jpg" alt="دکوراسیون پذیرایی" width="700" height="394" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod14.jpg" alt="دکوراسیون پرده" width="700" height="700" /></p> <p>به لحاظ روانشناسی انتخاب رنگ های سبز و زرد و ترکیب اینها مناسب ترین رنگ برای دکوراسیون اتاق های خواب است چرا که آرامش و گرما را به محیط اتاق آورده و موجب خواب راحت شبانه میشود.اما شما میتوانید هر رنگ دیگری را نیز به تناسب دکوراسیون اتاقتان انتخاب کنید.اگر رنگ پرده را با اجزا دیگر موجود در اتاق مثل فرش یا روتختی هماهنگ کنید هارمونی اتاق بیشتر حفظ میشود.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod15.jpg" alt="دکوراسیون پرده برای پذیرایی" width="599" height="599" /></p> <p>پیشنهاد میشود برای پرده اتاق کودک از پرده های طرح دار با رنگ های شاد استفاده کنید و از بکار بردن پرده های با رنگ یکدست خودداری کنید چرا که هر رنگ تاثیرات خود را روی رفتار کودک بخوبی نمایان خواهد ساخت که شاید چندان مطلوب نباشد.مثلا رنگ قرمز یا نارنجی یکدست موجب عصبی شدن و یا رنگ آبی یکدست موجب بی حالی و سستی کودک خواهد شد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod16.jpg" alt="پرده" width="612" height="612" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ایجاد یک فضای گفتگو در اتاق:</strong></span><br />صرف نظر از اندازه اتاق میتوانید جدای از محل تخت یک فضای خاص برای یک گفتگوی دو نفره ترتیب دهید.در صورتی که به لحاظ فضا واقعا محدودیت دارید سعی کنید با گذاشتن یک صندلی در یک گوشه اتاق مکانی برای نشستن و آرامش خود فراهم آورید.اگر این صندلی کنار پنجره باشد که در حین استراحت بتوان از منظره بیرون استفاده کرد خیلی بهتر است.استفاده از یک میز کوچک کنارصندلی برای صرف چایی یا قهوه این ضیافت را تکمیل میکند.همچنین از تاثیری که گیاهان زنده روی محیط اطراف میگذارند غافل نباشید.استفاده از یک یا چند گلدان زیبا در اتاق میتواند طراوت و شادابی را به فضای اتاق هدیه کند.اما تصمیم بگیرید اگر گلدانی را وارد اتاق خود کردید حتما به آن کاملا رسیدگی کنید چرا که نبود گیاه طبیعی از بودن آن با برگ های پژمرده یا زرد بسیار بهتر است.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod18.jpg" alt="چیدمان تخت" width="700" height="407" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio18.jpg" alt="چیدمان کلاسیک" width="700" height="333" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>نور اتاق خواب:</strong></span><br />نور اتاق خواب میتواند بصورت طبیعی یا مصنوعی باشد.نور طبیعی و فواید آن بهیچوجه قابل مقایسه با نورهای مصنوعی و ساخته دست بشر نیست.لذا سعی کنید در صورتی که اتاق پنجره دارد ازورود نور به داخل اتاق حداکثر استفاده را بکنید وچیدمان اتاق خواب را بگونه ای انجام دهید که جلوی ورود نور را نگیرد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod19.jpg" alt="چیدمان مدرن" width="700" height="438" /></p> <p>هرچند بعضی افراد دوست دارند اتاق تاریک باشد که در این وارد میتوانید از پرده های ضخیم تر یا پرده هایی که میتوان ورود نور را به اتاق تنظیم کند استفاده کنید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod20.jpg" alt="چیدمان اتاق با پنجره" width="700" height="467" /></p> <p>در مورد نور های مصنوعی و لامپ ها، ضمن روشنایی محیطی و به اندازه کافی که اتاق باید داشته باشد برای زیبا تر شدن فضای اتاق میتوانید از آباژورهای با پایه بلند یا کوتاه متناسب با دکوراسیون اتاق خوابتان استفاده کنید.اگر در کنار تخت میز یا پاتختی دارید میتوانید روی آنها ازچراغ خواب های مناسب بهره ببرید.همینطور استفاده از هالوژن ها به عنوان نورهای موضعی و ایجاد سایه روشن آنها روی دیوار میتواند زیبایی اتاق را دوچندان کند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod21.jpg" alt="چیدمان ساده" width="700" height="525" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod22.jpg" alt="چیدمان باکلاس" width="700" height="525" /></p> <p>در مورد میزان نور اتاق خواب دقت کنید که از نصب لوستر های بزرگ در آنها خودداری کنید چرا که اتاق محلی برای استراحت است و نور زیاد مناسب این فضا نیست.</p> <p><br />استفاده مناسب از قفسه کتاب در اتاق<br />گاهی علاقه وافر افراد به مطالعه کتاب یا نگهداری انواع کتاب ها در کتابخانه شخصی خودشان موجب شده که یک کتابخانه بزرگ در نزدیکی تخت داشته باشند.بدلیل نشستن گرد و غبار روی کتاب ها این امر ممکن است موجب اختلال و مشکلات تنفسی برای شما شود.همچنین در صورت وقوع زمین لرزه امکان سقوط آنها روی شما وجود دارد.ما به جای اینکار به شما پیشنهاد میکنیم از یک قفسه داخل دیواری و در دار کوچک در نزدیکی تخت استفاده کنید که تعدادی از کتاب های مورد علاقه تان را در آنجا قرار دهید تا قبل از خواب مطالعه کنید.کتابخانه اصلی را میتوانید در جایی دور تر از تخت قرار دهید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod23.jpg" alt="چیدمان کتابخانه" width="700" height="420" /></p> <p>آینه در اتاق خواب<br />آینه در اتاق خواب میتواند به عنوان یک عنصر دکوراتیو در اطراف تخت یا قسمت هایی از اتاق با طرح و نقش خاص استفاده شود یا اینکه بعنوان وسیله ای کاربردی برای آرایش یا مرتب کردن و دیدن خود از آن استفاده کرد.<br />در مواردی که از آن بعنوان یک وسیله تزیینی استفاده میشود سعی کنید جانمایی و طرح آن بگونه ای باشد که با دکوراسیون بقیه اتاق همخوانی داشته باشد اما در حالت دوم آینه را باید در جایی بگذارید که در هنگام خواب تصویرتان در آن دیده نشود چرا که بعد از مدتی موجب بدخوابی و پریشانی خواهد شد.همچنین موقعیت آینه باید طوری باشد که در صورت باز بودن در اتاق خواب نمای تخت از بیرون در آن معلوم نباشد و حریم خصوصی حفظ گردد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod24.jpg" alt="چیدمان تخت" width="700" height="967" /></p> <h3><strong>از دیگر چیدمان های <a title="طراحی دکوراسیون داخلی" href="http://boomchin.com/Default" target="_blank" rel="noopener">بوم چین</a>:</strong></h3> <p><a title="کاربرد چیدمان اداری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" target="_blank" rel="noopener">چیدمان اداری</a><br /><a title="کاربرد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" target="_blank" rel="noopener">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a title="کاربرد چیدمان میز ناهارخوری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" target="_blank" rel="noopener">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a title="کاربرد آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" target="_blank" rel="noopener">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a title="کاربرد چیدمان آشپزخانه" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank" rel="noopener">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a title="کاربرد چیدمان دیوار پشت ال سی دی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a title="کاربرد چیدمان مسکونی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" target="_blank" rel="noopener">چیدمان مسکونی</a><br /><a title="کاربرد نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" target="_blank" rel="noopener">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p> <p><a title="کاربرد فنگ شویی در چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" target="_blank" rel="noopener">کاربرد فنگ شویی در چیدمان</a></p>

ایده حصیری برای طراحی دکوراسیون داخلی <p><br /></p><h1><a href="http://boomchin.com/News/News/20014/%db%b9-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">ایده حصیری برای طراحی دکوراسیون داخلی</span></a></h1><p></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs" style="text-align: justify; font-size: 16px; margin-bottom: 20px;"> هنر حصیر بافی بعد از سنگ تراشی قدیمی‌ترین هنری است که انسان با آن آشنا شده است، هنری که حالا در شکل‌های مدرن و قدیمی‌اش همچنان طرفدار دارد.</span> </p><p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblText" style="text-align: justify; font-size: 16px;"><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20014454506_859.jpg" width="393" height="321" /></div><div align="right">مبلمان حصیری برای دکوراسیون داخلی یکی از بی‌نظیرترین ایده‌هاست، البته این مبلمان بیشتر برای فضاهای بیرونی مانند تراس‌ها و حیاط‌ها مورد استفاده قر ار می‌گیرند، اما هیچ قاعده‌ای در استفاده از آن‌ها در فضای داخلی شما نیست، ترکیب این مبلمان با یک میز تم چوبی و فرشی تک رنگ کنفی حال و هوایی خاصی به فضای داخلی شما می‌بخشد.<br />یکی از مواردی که معمولا برای فضاهای خود باید در نظر بگیرید اکسسوری‌های نظم دهنده‌اند به خوبی می‌توانید از حصیرها برای فضای داخلی خود استفاده کنید، به خوبی می توانید آن ها را برای فضاهای داخلی خود در نظر بگیرید آشپزخانه‌ها رختشوی خانه‌ها محل مناسبی برای استفاده از این سبدها است.<br />گلدان‌های حصیر بافت شده یکی دیگر از عناصر منحصر به فرد است که به فضای داخلی شما جلوه‌ی بی نظری می‌بخشد، به خوبی می‌توانید از آن‌ها به عنوان پوششی برای گلدان‌های پلاستیکی خود استفاده کنید، ترکیب رنگ حصیرها در کنار رنگ سبز گل‌ها و گیاهان برای دکوراسیون فضای داخلی شما بسیار جذاب و هیجان انگیز خواهد بود.<br />سبدهای خوراکی موجود در آشپزخانه‌ها که یک لایه‌ی پارچه‌ای در خود دارند برای فضای آشپزخانه‌ها گزینه‌ی بسیار مناسبی‌اند که می‌توانید از آن‌ها برای نگه داری انواع تنقلات و محصولات استفاده کنید و لذت ببرید.</div><div align="right"><br /></div><div align="right"><span id="ContentPlaceHolder1_lblText" style="text-align: justify; font-size: 16px;"><div align="right"><a href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a></div><div align="right"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration"><br /></a></div></span></div><div align="right"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان های بوم چین:</a></div><div align="right"><span id="ContentPlaceHolder1_lblText" style="text-align: justify; font-size: 16px;"><div align="right"><br /></div><div align="right"><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C">چیدمان منزل مسکونی</a></div> <div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان آشپزخانه</a></div> <div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8">چیدمان اتاق خواب</a></div> <div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C">چیدمان دیوار پشت ال سی دی </a></div></div><div align="right"><br /></div></span></div></span></p>

آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان <p>رنگ ها جز جدایی ناپذیر زندگی ما هستند و به هر جایی که مینگریم </p><p>آنها را میبینیم.از رنگ لباس و ماشین و کفشمان گرفته تا رنگ پوست و</p><p> موی و چشم افراد همگی نشان دهنده و نمایانگر ویژگی هایی هستند.</p><p>در بسیاری از کارها و انتخاب هایمان به نوعی درگیر با انتخاب رنگ هستیم</p><p><br /></p><div class="col-sm-12"><p>از آنجا که هر رنگ ویژگی های خاص خود را دارد بهتر است تا با خصوصیات</p><p> آنها بیشتر آشنا شویم تا در بیشتر از نیمی از انتخاب هایمان موفق ترعمل کنید.<br />انتخاب رنگ ها در دکوراسیون و لوازم منزل نیز از جمله موارد مهمی است</p><p> که ذهن بسیاری را درگیر میکند و گاهی باعث ساعت ها یا روزها</p><p> سردرگمی میشود و تصمیم گیریمان را با مشکل مواجه میکند.</p><p> با بومچین همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در این مورد را با شما در میان بگذاریم.<br />به طور کلی سه رنگ اصلی وجود دارد شامل رنگ های زرد،آبی و قرمز.</p><p> از ترکیب آنها با یکدیگر سه رنگ فرعی دیگر بوجود می آید.همینطور از ترکیب </p><p>رنگ های اصلی با رنگ های فرعی کنارشان نیز 6 رنگ دیگر بوجود میآید که در مجموع دوازده رنگ داریم.</p><div> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir1__1530769683_74582.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir1__1530769683_74582.jpg" width="372" height="323" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><br />در یک تقسیم بندی رنگ ها به دو دسته رنگ های گرم و سرد تقسیم میشوند.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir2.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir2.jpg" width="425" height="295" /></div><div align="center"> </div><div align="center"> </div><div align="right">رنگ های گرم شامل رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و خانواده آنها میباشند</div><div align="right"> و استفاده از آنها در دکوراسیون محیط را صمیمی ، با انرژی و با حرارت نشان میدهد و به محیط پویایی و سرزندگی میبخشند.<br />رنگ های سرد شامل رنگ های سبز،آبی،بنفش و خانواده آنها میشود که استفاده</div><div align="right"> از آنها در دکوراسیون حس سکون و آرامش را به فضا میبخشد و باعث</div><div align="right"> بزرگ تر نشان دادن فضا میشود.<br />همانطور که گفتیم هر رنگ خصوصیاتی دارد که برای آشنایی با خصوصیات</div><div align="right"> هر رنگ میتوانید مطالعاتی در این خصوص داشته باشید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir3.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir3.jpg" width="377" height="368" /></div><div align="center"> </div><div align="right">باید به این نکته دقت شود که استفاده از رنگ های گرم در محیط های </div><div align="right">کوچک احساس تنگی و خفگی و استفاده از رنگهای سرد در محیط های</div><div align="right"> بزرگ موجب احساس سردی و خالی بودن یا نیمه تمام بودن را القا خواهد کرد.<br />برای اینکه یک انتخاب رنگ درست واصولی در محیط  خود داشته باشید</div><div align="right"> باید با روش های آن تا حدودی آشنا باشید.رنگ ها را در دکوراسیون </div><div align="right">و چیدمان منزل میتوان بر اساس الگوهای متفاوتی انتخاب کرد که در زیر به آنها اشاره میکنیم.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir4.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir4.jpg" width="397" height="296" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">استفاده از الگوی رنگ های مکمل:</span></strong><br />رنگ های واقع در دو سر قطر دایره را رنگ مکمل میگویند.استفاده از این</div><div align="right"> الگو در دکوراسیون بسیاری اوقات خوب جواب میدهد.باید یکی از این رنگ ها </div><div align="right">را بعنوان رنگ غالب و دیگری را بعنوان رنگ مکمل استفاده کنید.رنگ غالب</div><div align="right"> حدود 60 درصد فضا را پوشش میدهد.اگر محیط دارای نور زیاد باشد رنگ </div><div align="right">سرد را بعنوان رنگ مکمل و اگر دارای نور کم بااشد رنگ گرم را بعنوان رنگ مکل استفاده کنبید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir5.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir5.jpg" width="349" height="269" /></div><div align="center"> </div><div align="center"> </div><div align="right">برای هماهنگ کردن محیط و اینکه رنگ ها در طولانی مدت باعث خستگی چشم نشود</div><div align="right"> میتوانید از رنگ های خنثی(سفید،خاکستری) استفاده کنید.میتوانید این رنگ ها</div><div align="right"> را برای فضاهای ارتباطی مانند سالن ها،راهروها و ... درنظر بگیرید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir6.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir6.jpg" width="470" height="274" /></div><div> </div><div> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir8.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir8.jpg" width="471" height="318" /></div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir9.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir9.jpg" width="470" height="267" /></div><div align="right"><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">استفاده از الگوی رنگ های مکمل دو طیفی:</span></strong><br />در این الگو از یک رنگ اصلی به همراه دو رنگ مجاورش بعنوان رنگ مکمل استفاده میشود.</div><div align="right">این الگو برای کسانی است که جسارت استفاده از رنگ های مکمل را ندارند</div><div align="right">.در این الگو نیازی به استفاده از رنگ های خنثی نمیباشد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir10.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir10.jpg" width="429" height="366" /></div><div align="center"> </div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir11.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir11.jpg" width="369" height="254" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">استفاده از الگوی رنگ های مجاور:</span></strong><br />استفاده از سه رنگ کنار هم که شامل دو رنگ اصلی و یک رنگ فرعی میباشد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir12.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir12.jpg" width="414" height="276" /></div><div align="center"> </div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir13.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%205,%202018chir13.jpg" width="416" height="367" /></div><div style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;" align="center"> </div><h3 style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">از دیگر چیدمان های <a title="طراحی دکوراسیون" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/boomchin.com/Default" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/boomchin.com/Default">بوم چین</a>:</span></strong></h3><div style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;" align="center"><p><a title="کاربرد چیدمان اداری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br /><a title="کاربرد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a title="کاربرد چیدمان میز ناهارخوری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a title="کاربرد فنگ شویی در چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">کاربرد فنگ شویی در چیدمان</a><br /><a title="چیدمان آشپزخانه" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a title="چیدمان دیوار پشت ال سی دی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a title="چیدمان مسکونی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a title="نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p></div></div><h3 id="ContentPlaceHolder1_lblName" class="mt-1 fontName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" title="دانستنی" target="_blank">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a></h3>

چیدمان میز ناهارخوری <p>میز غذاخوری و چیدمان آن جز دکوراسیون منزل به شمار میرود </p><p>و توجه به آن اهمیت بسزایی دارد</p><div class="col-sm-12"><div>چیدمان میز ناهار خوری نشان دهنده سلیقه صاحبخانه بوده و میتواند </div><div>تاثیر بسیاری در دید میهمان داشته باشد.یک چیدمان خوب کشش و </div><div>میل به سمت غذا خوردن را بیشتر  میکند و حتی غذا را لذیذ تر جلوه میدهد.</div><div>بومچین قصد دارد در این مقاله از اصول چیدمان میز غذا خوری و روش هایی</div><div> برای چیدمان آن صحبت کند.</div><div> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi21.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi21.jpg" width="492" height="446" /></div><div align="right"> </div><div align="right">برای چیدمان میز ناهار خوری ابتدا مهم است بدانید اجزای اصلی کدامند</div><div align="right"> سپس با قرار دادن هر یک در جای مخصوص خود میتوانید یک میز غذا خوری</div><div align="right"> زیبا و استثنایی داشته باشید. اجزای اصلی برای چیدمان میز ناهار خوری شامل</div><div align="right"> بشقاب، کاسه، قاشق و چنگال، لیوان،نمکپاش و فلفل پاش، گلدان،</div><div align="right"> شمع، رانر یا پارچه رومیزی و دستمال سفره و زیر بشقابی میباشد</div><div align="right"> که چیدمان هرکدام اصول و روش خاص خود را دارد.</div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi32.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi32.jpg" width="423" height="317" /></div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi44.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi44.jpg" width="438" height="314" /></div><div align="center"> </div><div align="right">رانر یا پارچه رومیزی را که معمولا عرض 60 سانت دارد میتواند به صورت طولی</div><div align="right"> و یا عرضی (به تعداد نیاز)روی میز غذاخوری پهن کرد بطوری که از دو طرف میز آویزان شود.</div><div align="right">جنس و رنگ و طرح  رانربه شرایط میهمانی بستگی دارد.حتی فصلی</div><div align="right"> که در آن هستید میتواند تعیین کننده باشد.البته در نهایت این سلیقه</div><div align="right"> شخصی شماست که میتواند تعیید کند چه جنس و رنگی مناسب</div><div align="right"> میز غذاخوری شماست.در میهمانی های رسمی میتوانید از پارچه های</div><div align="right"> با رنگ های تیره تر و طرح های رسمی وساده تر استفاده کنید و در میهمانی های</div><div align="right"> خودمانی میتوانید از رنگ ها و طرح های شاد و خاص استفاده نمایید.</div><div align="right">در فصل بهار رنگ های بهاری و در پاییزاستفاده رنگ برگ درختان پاییزی پیشنهاد خوبی بنظر میرسد.</div><div> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi55.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi55.jpg" width="428" height="308" /></div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi66.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi66.jpg" width="436" height="309" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><br />می توانید برای بشقاب ها زیر بشقابی داشته باشید یا نداشته باشید.</div><div align="right">دقت کنید اگر از رانر استفاده نمی کنید حتما از زیر بشقابی استفاده شود</div><div align="right"> تا فضای شخصی افراد مشخص شود.چیدمان اجزا روی میز ناهار خوری</div><div align="right"> باید از کل به جز باشد و از لبه میز به سمت وسط میز چیدمان شود.</div><div align="right">بشقاب غذا خوری و قاشق و چنگال باید از لبه میز بین دو تا سه سانت فاصله داشته باشد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi77.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi77.jpg" width="424" height="295" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><br />برای چیدمان میز ناهار خوری بشقاب اصلی را درست روبروی صندلی قرار دهید</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi88.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi88.jpg" width="442" height="261" /></div><div align="center"> </div><div align="right">اگر قرار است در وعده غذایی سوپ سرو شود از بشقاب های ته گود استفاده کنید</div><div align="right"> و آنرا روی بشقاب غذا خوری و در مرکز آن قرار دهید.بهتر است طرح بشقاب ها</div><div align="right"> با هم هماهنگی داشته باشد تا هارمونی سفره بیشتر حفظ شود.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi99.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi99.jpg" width="500" height="317" /></div><div align="center"> </div><div align="right">اگر بشقاب سوپ خوری نیاز نداشتید بجای آن بشقاب سالاد خوری یا دسر خوری</div><div align="right"> را وسط بشقاب اصلی قرار دهید در غیر این صورت بشقاب سالاد خوری یا دسر خوری</div><div align="right"> را در قسمت بالا سمت چپ بشقاب اصلی قرار دهید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1010.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1010.jpg" width="423" height="260" /></div><div align="center"> </div><div align="right">حالا نوبت چیدمان قاشق و چنگال و کارد است.اگر غذا بگونه ایست </div><div align="right">که به هر سه اینها نیاز دارید قاشق و کارد را در سمت راست بشقاب و چنگال ها</div><div align="right"> را سمت چپ بشقاب بچینید.کارد سمت چپ قاشق قرار میگیرد .</div><div align="right"> لبه تیز آن باید به سمت بشقاب باشد.همانطور که گفته شد چنگال ها در سمت</div><div align="right"> چپ ظرف اصلی قرار میگیرد و باید به ترتیب بزرگی از راست به چپ چیدمان شود.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1111.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1111.jpg" width="465" height="417" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><strong><br />اگربرای صرف دسر در  این بشقاب احتیاج به کارد بود یا خواستید</strong></div><div align="right"><strong> از آن به عنوان بشقاب نان استفاده کنید کارد آن را روی بشقاب قرار دهید. </strong></div><div align="right"><strong> </strong></div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1212.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1212.jpg" width="422" height="332" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><br />در صورتی که برای بشقاب دسر خوری احتییاج به قاشق و چنگال باشد باید آنها را در بالای </div><div align="right">بشقاب اصلی قرار دهید(حالت اول). اگر برای صرف دسر تنها به چنگال نیاز داشتید</div><div align="right"> آنرا سمت چپ و کنار بشقاب اصلی قرار دهید که بعد از آن چنگال غذا خوری و سپس </div><div align="right">بعد از آن چنگال سالاد خوری قرار میگیرد(حالت دوم).</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1313.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1313.jpg" width="409" height="306" /></div><div align="center">حالت اول</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1414.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018chi1414.jpg" width="376" height="257" /></div><div align="center">حالت دوم</div><div align="center"> </div><div align="right">محل قرار دادن لیوان در میز غذا خوری بالا سمت راست بشقاب اصلی میباشد.</div><div align="right">اگرمیخواهید بیشتر از یک لیوان برای هر فرد استفاده کنید بهتر است از دو یا</div><div align="right">سه لیوان با اندازه های متفاوت استفاده کنید و آنها را به ترتیب بلندی از راست </div><div align="right">به چپ بچینید یعنی لیوان بلند تر در سمت راست لیوان کوتاه تر قرار گیرد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1515.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1515.jpg" width="445" height="395" /></div><div align="center"> </div><div align="right">کاسه ماست یا ترشی باید بالا سمت راست بین لیوان و بشقاب سالاد خوری قرار گیرد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1616.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1616.jpg" width="462" height="373" /></div><div align="center"> </div><div align="right">دستمال سفره را میتوانید بصورت مستطیل یا لوله ای یا حالت دار در آورده</div><div align="right"> و آنرا در سمت چپ قرار دهید.در صورتی که روی بشقاب اصلی بشقاب دیگری</div><div align="right"> قرار ندادید میتوانید دستمال را روی بشقاب اصلی نیز قرار دهید.که میهمان</div><div align="right"> در همگام استفاده آنرا به یقه میبندد یا روی پا میگذارد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1717.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018CHI1717.jpg" width="435" height="361" /></div><div align="center"> </div><div align="right">استفاده از شمع در میز های غذا خوری بسیار خوب است و جلوه میز را بسیار تغییر میدهد.</div><div align="right">بسته به ابعاد میز و سلیقه شخصی خود میتوانید هر کدام از انواع شمع ها </div><div align="right">و شمعدانی ها را روی میز داشته باشید.باید دقت شود ابعاد شمع با ابعاد </div><div align="right">میز متناسب باشد و همچنین در اطراف شعله شمع شیء قابل اشتعالی نباشد.</div><div align="right">در میهمانی های رسمی از شمع های تیره و در میهمانی های خودمانی از شمع های</div><div align="right"> روشن و رنگی استفاده کنید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%871818.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%871818.jpg" width="423" height="253" /></div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%871919.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%871919.jpg" width="435" height="358" /></div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872020.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872020.jpg" width="458" height="472" /></div><div align="center"> </div><div align="right">یک میز ناهار خوری هر چند هم که زیبا چیدمان شود درصورتی که </div><div align="right">خالی از گلدان و گیاهان با طراوت باشد ناقص و خالی از لطف بنظر میرسد.</div><div align="right">با انتخاب یک یا چند گلدان مناسب و گل های زیبا ، طراوت و شادابی را به سفره </div><div align="right">خود اضافه کنید.بسته به شرایط مختلف و سلیقه خودتان جنس گلدان  میتواند چوبی،</div><div align="right"> کرسیتالی، شیشه ای، چینی و یا حصیری باشد.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%2020182123.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%2020182123.jpg" width="469" height="398" /></div><div align="center"> </div><div align="right">با تمام این احوال چیدمان میز غذا خوری سبک های متفاوتی دارد و ممکن است</div><div align="right"> در مناطق مختلف بسته به نوع غذایی که سرو میشود و یا نحوه استفاده</div><div align="right"> و آداب و رسوم منطقه متفاوت باشد.مثلا در بعضی چیدمان ها از چنگال و </div><div align="right">چاقوی مخصوص برای سرو ماهی استفاده میشود یا چیدمان لیوان مخصوص </div><div align="right">انواع نوشیدنی مانند شراب وجود دارد که در زیر نمونه آنها نشان داده شده است</div><div align="right"> اما اصول کلی چیدمان میز غذا خوری همین مواردی است که ذکر شد. </div><div align="right">در زیر مدل های دیگری از چیدمان میز غذا خوری  را که کارشناسان  پیشنهاد میکنند ببینید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872222.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872222.jpg" width="428" height="324" /></div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872323.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%a7%d9%872323.jpg" width="432" height="331" /></div><div align="center"> </div><div> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%aa%d9%872424.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20June%2030,%202018%d8%b2%d8%aa%d9%872424.jpg" width="444" height="332" /></div><div align="center"> </div><div align="right"><h3><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">از دیگر چیدمان ها <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/boomchin.com" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/boomchin.com">بوم چین</a>:</span></h3><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C">چیدمان منزل مسکونی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8">چیدمان اتاق خواب</a></div><div align="right"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C">چیدمان دیوار پشت ال سی دی </a></div></div><h3 class="titleDecor"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان میز ناهارخوری</a></h3>

انتخاب پرده مناسب هنگام چیدمان منزل <p>هنگامی که وارد منزل میشویم اولین چیزی که در بک گراند دید ما خود نمایی میکند</p><p> پرده،طرح و رنگ آن است.امروزه بدلیل بالا رفتن سطح دانش سلیقه و فرهنگ </p><p>و انتظار مردم انتخاب پرده و طرح و رنگ آن یکی از دغدغه های صاحبخانه محسوب میشود </p><p>و یک انتخاب متوسط نمیتواند انتخابی راضی کننده و مطلوب برای آنها باشد.</p><p><br /></p><div class="col-sm-12"><p>قبل از هر چیز اجازه بدهید نگاهی به انواع پرده و کاربرد آن در دکوراسیون</p><p> وچیدمان منزل داشته باشیم. سپس در مقاله های بعد به نحوه هماهنگ کردن</p><p> رنگ پرده با سایر عناصر خانه مانند مبل و فرش میپردازیم.<br /><strong>پرده های حریر در دکوراسیون و چیدمان منزل:</strong><br />به طور حتم شما نیز با این نوع پرده ها آشنایی دارید.پرده های حریر محتمل ترین </p><p>انتخابیست که میتوان برای چیدمان پذیرایی،نشیمن و اتاق خواب ها در نظر گرفت</p><p>زیبایی و لطافت این پرده موجب میشود که انتخابی ایده آل برای صاحبخانه محسوب شود </p><p>ضمن اینکه استفاده از این نوع پرده در محیط های کوچک موجب بزرگ تر نشان دادن</p><p> فضا شده بخصوص اگر از طیف روشن آن استفاده شود.</p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic.jpg" alt="پرده های حریر در دکوراسیون و چیدمان منزل" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic.jpg" width="452" height="452" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">پرده های حریر در انواع متفاوتی در بازار موجود میباشند.انواع شیشه ای آن بیشتر </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">جنبه تزیینی دارد و بدلیل شفافیت و نازکی بعنوان لایه دوم استفاده میشود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">اگر تنها انتخاب شما برای پرده اصلی حریر است میتوانید از پرده های حریر با ضخامت </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">بیشتر استفاده کنید یا با استفاده از دو لایه پرده حریر موضوع نازک بودن آنرا تا حدی برطرف کنید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic3.jpg" alt="پرده" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic3.jpg" width="440" height="302" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">پرده های حریر برای مکان هایی که نورگیری کمی دارند توصیه میشود چرا که </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">عبور نور به راحتی از داخل آن صورت میگیرد و روشنایی خانه را مانند دیگر پرده ها </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">کم نمیکند.ضمن اینکه با تلألو نور داخل پرده شفافیت و درخشندگی زیبایی پیدا میکند </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">که خود موجب روشنایی و لطافت بیشتر محیط شده و آرامش را میهمان فضای خانه میکند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic4.jpg" alt="پرده2" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic4.jpg" width="420" height="279" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">در فصل های سرد شاید این پرده جوابگوی نیاز شما نباشد و لازم باشد از آن</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> بعنوان پرده ثانویه یا تزیینی استفاده کنید و زیر آن از یک پرده دیگر استفاده کنید.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ضمن اینکه میتوانید برای جلوگیری از هدر رفت گرما از مدل های ضخیم تر آن استفاده کنید</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">اما این باعث نمیشود که شما به کلی از انتخاب خود برای یک پرده حریر دست بردارید</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.چرا که زیبایی های آن در هر فصلی به چشم می آید.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic5.jpg" alt="پرده3" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic5.jpg" width="427" height="285" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p>برای شستن این نوع پرده ها بهتر است از آب سرد و صابون استفاده کنید </p><p>و اگر لکه ای روی آن افتاد سریعا پاک کنید.اگر هم اینکار را انجام ندادید میتوانید </p><p>اثر لکه را با کره مارگارین تا حد زیادی از بین ببرید.</p><p> </p><p><strong>پرده های مخمل در دکوراسیون و چیدمان منزل:</strong><br />پارچه های مخمل بوسیله ابریشم، کتان و پنبه بافته میشوند این پارچه ها </p><p>بدلیل تنوع رنگی بالا همینطور بخاطر زیبایی و لطافتی که دارند موجب شده </p><p>تا جز پرفروش ترین پرده ها در دکوراسیون باشند.پارچه های مخمل مناسب </p><p>پذیرایی و اتاق خواب است. هنگامی که سبک چیدمان منزل کلاسیک</p><p> یا نیمه کلاسیک باشد این پرده ها با آن وقار و سنگینی که دارند بر اعتبار و صلابت</p><p> فضا می افزایند.این پارچه ها مکمل پارچه های تور،کتان،حریر یا ساتن برای پرده هستند.</p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic6.jpg" alt="پرده 4" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic6.jpg" width="437" height="425" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">همچینین میتوان والان های پرده را از این جنس در نظر گرفت که نشان از لوکس</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> و اشرافی بودن منزل دارد.پارچه های مخمل معمولا در عرض های 150 و 300 سانتی متر </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">موجود میباشند و بخاطر بافت نرم و لطیفی که دارن گرما و انرژی را به فضای خانه تزریق میکنند</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">.استفاده از این پارچه بعنوان پرده اصلی در جاهایی که به نور طبیعی زیاد احتیاج است</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> توصیه نمیشود چرا که این نوع پارچه نور را از خود عبور نمیدهد.در عوض این نوع پارچه ها </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">عایق مناسبی در برابر سرما در فصل های سرد سال میباشند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic7.jpg" alt="پرده 5 " data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic7.jpg" width="438" height="291" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic8.jpg" alt="پرده6" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic8.jpg" width="400" height="400" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">بعد از شستن پرده های مخمل از فشردن زیاد آن خودداری کنید چرا که به بافت </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">آن آسیب میرساند و آنرا در مجاورت هوا خشک نمایید.برای از بین بردن گردو غبار آن </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">میتوانید از جاروبرقی استفاده کنید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><br /><strong>پرده های کتان در دکوراسیون و چیدمان منزل:</strong><br />یکی دیگر از پارچه های پرکاربرد در پرده ها کتان میباشد که این پارچه نیز </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">از تنوع رنگی بالایی برخوردار است.پرده های کتانی جز پرده های سبک محسوب میشوند</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> که معمولا برای نصب آنها از چوب پرده استفاده میشود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic9.jpg" alt="پرده8" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic9.jpg" width="430" height="419" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">پارچه های کتانی از مقاومت بالایی در برابر نور خورشید برخوردارند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">پرده های کتانی نیاز به استری ندارند و میتوانند به تنهایی استفاده شوند.تنوع رنگی </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و طرح های زیبا و مقاومت خوب و قیمت مناسب از جمله دلایل انتخاب خریداران برای</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> این محصول میباشد چرا که دست صاحبخانه را برای ست کردن این پرده ها با عناصر </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">دیگر منزل ازجمله مبل و فرش باز میگذارد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic10.jpg" alt="پرده10" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic10.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="404" height="394" /></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic11.jpg" alt="پرده11" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic11.jpg" width="381" height="371" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های ساتن در دکوراسیون و چیدمان منزل:</strong><br />این پارچه های زیبا بافت متراکمی دارند که نور را از خود عبور نمیدهند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">سطح صاف و براقی دارند که برای استفاده در چیدمان هایی به سبک کلاسیک بسیار </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">مناسب میباشند.دارای رنگبندی و طرح های بسیار متنوع هستند و از آنها میتوان</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> بعنوان پرده اصلی و یا بعنوان والان یا قسمتی از آن استفاده کرد.همچنین بدلیل </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">براقیت خاصی که این نوع پارچه دارد میتواند به عنوان حاشیه های کار مورد استفاده </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">قرار بگیرد که جنبه ای رسمی و لوکس به پرده خواهد داد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic12.jpg" alt="پرده12" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic12.jpg" width="398" height="496" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic13.jpg" alt="پرده13" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic13.jpg" width="425" height="240" /></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>انواع پرده به لحاظ روش نصب ، کاربرد و شکل ظاهر:</strong><br />گاهی لازم است پرده ثابت بماند یا شاید برای استفاده از نور طبیعی</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> در روز لازم باشد پرده در طول روز جمع شود.از طرفی به لحاظ شکل ظاهری و ایستایی</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> پرده بعضی میخواهند پرده صاف و بدون چین باشد و برخی نیز پرده های چین دار را میپسندند</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">.همچنین بعضی جاها نیاز است پرده با یک سیستم خاص جمع و باز شود </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و یا قابلیت تنظیم نور داشته باشد تا نیاز فرد را برطرف کند. بخاطر همین ویژگی ها </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">انواع مختلفی از پرده ها در دکوراسیون و چیدمان منزل و محیط کار استفاده میشود </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">که در زیر به معرفی آنها میپردازیم.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic14.jpg" alt="پرده14" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic14.jpg" width="407" height="359" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های والان دار:</strong><br />حتما شما نیز با این پرده ها آشنایی دارید.در این نوع پرده ها معمولا یک پرده اصلی</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> برای زیر انتخاب میشود و برای رو از والان استفاده میشود. والان میتواند بصورت </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">آویز ساده یا حالت دار در اطراف یا بالای پرده نصب شود که بسته به سبک چیدمان </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و دکوراسیون و سلیقه صاحبخانه متفاوت است.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic15.jpg" alt="پرده 15" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic15.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="472" height="421" /></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">در درکوراسیون های کلاسیک بهتر است از مدل های حالت دار مخصوص این سبک</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> استفاده شود و برای سبک مدرن دکوراسیون پیشنهاد میگردد به حالت ساده از والان استفاده شود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic16.jpg" alt="پرده16" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic16.jpg" width="466" height="333" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic17.jpg" alt="پررده 17" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic17.jpg" width="406" height="306" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p>استفاده از والان در دکوراسیون این امکان را به ما میدهد که با توجه به رنگ و طرح والان،</p><p> پرده را با مبلمان یا دیگر عناصر خانه ست کنیم و پرده زیری یا همان اصلی را با خیال راحت </p><p>ترانتخاب کنیم. چون میدانیم هنوز گزینه ای برای ست کردن رنگ های پرده با دیگر اجزا منزل</p><p> در دست داریم که همان والان است.</p><p><strong>پرده های رومن(رومی):</strong><br />اگر میخواهید از سادگی چیدمان و دکوراسیون خود لذت ببرید ما این روش را </p><p>برای نصب پرده شما پیشنهاد میکنیم.در این روش پرده به کمک چوب های افقی </p><p>که داخل پرده سوار میشود در هنگام جمع ، دارای خط تاهای افقی و مرتبی میشود</p><p> و هنگام باز شدن تبدیل به یک تکه پارجه صاف میشود.همانطور که گفته شد</p><p> این نوع پرده مناسب محیط های ساده و بی آلایش است و برای</p><p> دکوراسیون با سبک های پرزرق و برق یا کلاسیک پیشنهاد نمیشود.</p><p> </p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic18.jpg" alt="پرده 18" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic18.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="359" height="241" /></p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic19.jpg" alt="پرده 19" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic19.jpg" width="382" height="298" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های اتریشی:</strong><br />پرده هایی زیبا و خاص برای استفاده در دکوراسیون پذبرایی،خواب و آشپزخانه میباشند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">این پرده های سبکی کلاسیک داشته و جنبه ای رسمی و سنگین به فضا میدهد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">این پرده ها بصورت ریسمانی جمع میشوند اما بواسطه مدل دوختی که دارند حدودا</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> دو و نیم برابر پرده های رومی پارچه نیاز دارند.این پرده ها در حالت جمع مجموعه </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">ای از والان های بهم چسبیده را تشکیل میدهند که به فضا رسمیت</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و اعتبار بیش از پیش میبخشد.این پرده ها در انواع طرح ها و پارچه های</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> گوناگون موجود است اما پراچه های ابریشمی بواسطه لطافتی که دارند برای این پرده ها مناسب ترند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic20.jpg" alt="پرده20" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic20.jpg" width="444" height="309" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic21.jpg" alt="پرده21" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic21.jpg" width="445" height="327" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic22.jpg" alt="پرده22" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic22.jpg" width="365" height="286" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های پلیسه ای:</strong><br />این پرده ها مناسب برای دکوراسیون و چیدمان با سبک مدرن میباشد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">بخاطر نوع پرده انتشار نور در محیط یکنواخت است و مناسب </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">برای نصب در پنجره ها با شکل های خاص میباشد.جنس این پرده از پارچه </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">پلی استر و دارای پوشش اکریلیک یا پلی اورتان و یا ترکیبی از ایندو میباشد</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> و قابل شستشو نیز میباشد.طرح ها و رنگ های متنوعی از آن در بازار موجود</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> بوده و نصب سریع و آسانی هم دارند.در زیر چند نمونه از این پرده را ببینید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic23.jpg" alt="پرده23" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic23.jpg" width="386" height="172" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های کرکره ای:</strong><br />همانطور که از اسمشان پیداست این پرده ها بصورت کرکره ای هستند</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> که حتما آنها را در بسیار مکان ها دیده اید.این پرده ها قابلیت تنظیم نور </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">ورودی به محیط را به خوبی فراهم میکنند و در محیط های اداری و خانه های</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> کوچک طرفداران زیادی دارد.ضمن زیبایی و آراستگی که به محیط میدهد</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> به لحاظ جنسشان که از الومینیوم یا چوب است در برابر اشعه خورشید آسیب نمیپذیرد </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و اگر د</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic24.jpg" alt="پرده23" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic24.jpg" width="392" height="173" /></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">ست استفاده شود سالهای سال کار خواهد کرد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">نوع آلومینیومی آن بیشتر در محیط های اداری و نوع چوبی آن مناسب منازل مسکونی است.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">البته محدودیتی در این مورد وجود ندارد و بیشتر به سلیقه فرد استفاده کننده </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">بستگی دارد.این پرده ها بیشتر مناسب دکورسیون و چیدمان به سبک مدرن میباشند</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> اما اگر از نوع چوبی آن استفاده شود با فضا های نئو کلاسیک نیز به خوبی هماهنگ میشود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic25.jpg" alt="پرده25" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic25.jpg" width="390" height="219" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>پرده های زبرا:</strong><br />این پرده ها دارای سبکی نوآورانه و جالب است.با استفاده از این پرده در محیط خود</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> میتوانید نمایی تازه به پنجره و دکوراسیون خود بدهید.ساختار این پرده از تور </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">و پارجه یا چوب میباشد که بصورت راه های افقی یکی در میان زیر هم قرار گرفته اند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">این پرده براحتی قابلیت تنظیم نور ورودی به محیط را فراهم میکند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">از این پرده در محیط های مدرن و همچنین دفترهای اداری و شرکت ها استفاده میشود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">میتوانید چند نمونه از آن را در زیر ببینید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic26.jpg" alt="پرده26" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic26.jpg" width="381" height="261" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic27.jpg" alt="پرده 27" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic27.jpg" width="427" height="284" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic28.jpg" alt="پرده28" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryThursday,%20July%2012,%202018pic28.jpg" width="454" height="457" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong>از دیگر چیدمان های بوم چین:</strong><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p></div><h3 id="ContentPlaceHolder1_lblName" class="mt-1 fontName"><a data-mce-href="boomchin.com/ViewDetails/decor/10031/انتخاب-پرده-مناسب-هنگام-چیدمان-منزل" href="https://blogfa.com/Desktop/boomchin.com/ViewDetails/decor/10031/انتخاب-پرده-مناسب-هنگام-چیدمان-منزل" title="دانستنی" target="_blank">انتخاب پرده مناسب هنگام چیدمان منزل</a></h3>

نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب <p>اتاق خواب مکانی است برای استراحت و آرامش. جایی که قرار است</p><p> بعد از ساعت ها کار روزانه در آن به آرامش برسیم و خستگی ناشی </p><p>از آن را از بدن خارج کنیم. پس بسیار مهم است که فضای آن طوری باشد</p><p> که این نیاز را به بهترین نحو برآورده کند.</p><p><br /></p><div class="col-sm-12"><p>با بوم چین همراه باشید تا نکاتی کلیدی در مورد چیدمان و دکوراسیون اتاق ها را با شما در میان بگذارد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chido1.jpg" alt="چیدمان اتاق خواب" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chido1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="475" height="454" /></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod2.jpg" alt="دکوراسیون اتاق خواب" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod2.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="445" height="484" /></p><p><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><strong>رنگ مناسب اتاق خواب:</strong></span><br />جدای از اینکه سلیقه صاحبخانه چیست و یا اینکه چه رنگی را میپسندد</p><p> برای رنگ های مورد استفاده در اتاق باید با تامل و فکر تصمیم گرفت چرا </p><p>که یک انتخاب اشتباه میتواند در دراز مدت تاثیراتی منفی بر روحیه و در نتیجه</p><p> سلامت جسم داشته باشد.<br />هر کدام از رنگ ها تاثیری متفاوت بر فرد میگذارد اگر میخواهید خواب شبانه</p><p> راحتی را در اتاق خواب خود داشته باشید بهتر است خاصیت رنگ ها را</p><p> تا حدودی بدانید و بعد از آن اقدام به انتخاب رنگ مناسب کنید.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chido3.jpg" alt="دکوراسیون منزل" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chido3.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="478" height="468" /></p><p>بر اساس تحقیقاتی که انجام شده رنگ آبی ضربان قلب و فشار خون </p><p>را پایین میآورد و همین طور رنگ سبز و زرد موجب میشود خاب شبانه بهتری داشته باشیم.</p><p>طی تحقیقاتی که در استرالیا روی 2000 خانه در مورد رنگ های آنها انجام شده</p><p> محققان به این نتیجه رسیده اند خانه هایی که درآنها از رنگ های ابی،سبز </p><p>و زرد استفاده شده خاب شبانه راحت تری دارند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod4.jpg" alt="چیدمان منزل مسکونی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod4.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="409" height="467" /></p><p>تا جایی که میتوانید در اتاق خواب از رنگ های ارغوانی و بنفش تیره استفاده نکنید.</p><p>چون این رنگ ها تحریک کننده ذهن و موجب خلاقیت آن میشود که خود باعث</p><p> فعال نگه داشتن ذهن شده و این موضوع یک خواب آرام را از انسان میگیرد</p><p> و حتی موجب دیدن خواب های پریشان و زیاد میشود.بخاطر همین صبح که فرد </p><p>از خواب بیدار میشود احساس خستگی میکند. براساس تحقیقات انجام شده افرادی</p><p> که در اتاق های با رنگ بنفش یا ارغوانی میخوابند حدود 5 تا 6 ساعت میخوابند </p><p>که به نسبت 8 ساعت خواب که بدن به آن نیاز دارد بسیار کمتر است.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiodd5.jpg" alt="دکوراسیون مسکونی اتاق" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiodd5.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="372" height="466" /></p><p>چنانچه به رنگ بنفش و استفاده از آن علاقه دارید پیشنهاد میشود از رنگهای یاسی</p><p> یا بنفش کمرنگ استفاده کنید و برای اینکه از سردی فضا بکاهید و فضا را گرمتر و صمیمی تر کنید</p><p> از پارکت های چوبی یا فرش های دستباف استفاده کنید</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod6.jpg" alt="دکوراسیون داخلی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="464" height="393" /></p><p>استفاده از رنگ سفید یکدست برای اتاق باعث بی روح شدن و سردی فضا میشود</p><p> در حالی که اگر مقداری رنگ مایه خاکستری به آن اضافه شود میتواند جلوه ای متفاوت به اتاق بدهد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod7.jpg" alt="اجرای دکوراسیون" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="411" height="525" /></p><p>رنگ قرمز جز رنگ های گرم و موجب القای انرژی در فرد میشود.</p><p>اگر شما از طرفداران رنگ قرمز هستید توصیه میشود برای اتاق خوابتان در استفاده</p><p> از این رنگ زیاده روی نکنید و به یک دیوار بسنده کنید.بخصوص برای اتاق خواب </p><p>کودک سعی کنید از رنگ های قرمز روشن یا صورتی که مناسب رنگ اتاق</p><p> خواب کودک است استفاده کنید.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod8.jpg" alt="اجرای دکوراسیون اتاق خواب" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod8.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="370" height="417" /></p><p>همچنین شما میتوانید قبل از شروع کار مطالعاتی راجع به آشنایی با رنگ ها داشته باشید </p><p>تا بتوانید بهتر در این زمینه تصمیم بگیرید.</p><p><strong><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;">انتخاب پرده مناسب برای اتاق:</span></strong><br />پرده در دکوراسیون داخلی اهمیت بسیاری دارد بطوری که جز یکی از مهمترین</p><p> عناصر چیدمان بشمار میآید.انتخاب طرح،رنگ و حتی جنس پرده نیز باید </p><p>با درایت و تامل صورت گیرد تا نتیجه رضایت بخش و در چشم بیننده زیبا باشد</p><p>.در زیر نکاتی را در این خصوص یادآور میشویم.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio9.jpg" alt="چیدمان تخت خواب" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio9.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="374" height="407" /></p><p>ممکن است پنجره اتاق خواب کوچک یا بزرگ باشد.سعی کنید اگر پنجره ها بیشتر </p><p>از یک عدد و نزدیک به هم بودند یک پرده برای آنها انتخاب کنید.اگر بخواهید سقف</p><p>اتاق بلند تر بنظر برسد از یک پرده بلند استفاده کنید.اگر پرده ای که برای اتاقتان</p><p> انتخاب کرده اید کوتاه باشد بهتر است پایین آن را طرح دار انتخاب کنید تا جلب</p><p>توجه به سمت پایین پرده باشد و در صورتی که پرده بلند داشتید میتوانید برای</p><p> بالای آن طرحی را در نظر بگیرید که ارتفاع پرده خیلی زیاد بنظر نرسد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod10.jpg" alt="چیدمان پذیرایی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod10.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="377" height="394" /></p><p>برای انتخاب جنس پرده اتاق خواب ابتدا دقت داشته باشید که در کدام فصل سال هستید.</p><p>اگر در فصل سرد سال بسر میبرید از پرده های ضخیم تر مثل مخمل استفاده کنید </p><p>و اگر در فصل گرم سالید از پرده های حریر یا ساتن استفاده کنید.</p><p>در انتخاب جنس پرده دقت کنید که زود از بین نرود و شما مجبور به تعویض</p><p>زودهنگام آن نشوید.یک راه برای تشخیص جنس پارچه اینست که پارچه را </p><p>از قسمتی که بریده شده است کمی بکشید اگر متوجه شدید تاروپود آن براحتی از هم </p><p>جدا میشوند از خیر آن بگذرید.درصورتی که علاقه دارید حتما آن پارچه را داشته باشید</p><p> برای زیر آن یک آستر انتخاب کنید که نورآفتاب کمتری خورده و دیرتر آسیب ببیند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod11.jpg" alt="چیدمان اتاق نشیمن" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod11.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="476" height="394" /></p><p>رنگ و طرح پرده در اتاق بسیار اهمیت دارد و باید رنگ پرده بگونه ای باشد</p><p> که هارمونی اتاق با سایر اجزا هماهنگی و هارمونی لازم را داشته باشد</p><p>.قبل از این موضوع بهتر است در مورد سبک های دکوراسیون داخلی کمی بدانید</p><p> و بعد باتوجه به آن اقدام به انتخاب طرح و رنگ پرده کنید.البته این اتاق شماست</p><p> و قانون نوشته شده ای در این مورد وجود ندارد اما بهتر است اگر انتخابی دارید </p><p>آن را با شناخت و آگاهی انجام دهید تا خیالتان راحت باشد که قبل از انتخاب </p><p>همه موارد را در نظر گرفته اید.مثلا اگر سبک اتاق شما مدرن است</p><p> میتوانید از طرح های هندسی استفاده کنید یا اگر سبک معاصر دارید میتوانید </p><p>از انواع پرده های گل دار استفاده کنید.در سبک های رسمی و کلاسیک هم رنگ های بژ</p><p>،نسکافه ای،قهوه ای و پارچه های ساده با خطوط طلایی و زرشکی با گل های</p><p> پرکار در حاشیه آنها گزینه مناسبی است.پرده های حریر ساده تقریبا در تمام سبک ها</p><p> جواب میدهد ومیتواند خیال شما را بابت هماهنگی پرده با دکوراسیون اتاق خوابتان راحت کند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod12.jpg" alt="چیدمان بر طبق رنگ بندی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod12.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="499" height="438" /></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod13.jpg" alt="دکوراسیون پذیرایی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod13.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="447" height="332" /></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod14.jpg" alt="دکوراسیون پرده" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod14.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="458" height="631" /></p><p>به لحاظ روانشناسی انتخاب رنگ های سبز و زرد و ترکیب اینها مناسب ترین رنگ برای دکوراسیون اتاق های خواب است چرا که آرامش و گرما را به محیط اتاق آورده و موجب خواب راحت شبانه میشود.اما شما میتوانید هر رنگ دیگری را نیز به تناسب دکوراسیون اتاقتان انتخاب کنید.اگر رنگ پرده را با اجزا دیگر موجود در اتاق مثل فرش یا روتختی هماهنگ کنید هارمونی اتاق بیشتر حفظ میشود.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod15.jpg" alt="دکوراسیون پرده برای پذیرایی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod15.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="431" height="483" /></p><p>پیشنهاد میشود برای پرده اتاق کودک از پرده های طرح دار با رنگ های شاد استفاده کنید</p><p> و از بکار بردن پرده های با رنگ یکدست خودداری کنید چرا که هر رنگ تاثیرات </p><p>خود را روی رفتار کودک بخوبی نمایان خواهد ساخت که شاید چندان مطلوب نباشد.</p><p>مثلا رنگ قرمز یا نارنجی یکدست موجب عصبی شدن و یا رنگ آبی یکدست </p><p>موجب بی حالی و سستی کودک خواهد شد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod16.jpg" alt="پرده" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod16.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="386" height="425" /></p><p><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><strong>ایجاد یک فضای گفتگو در اتاق:</strong></span><br />صرف نظر از اندازه اتاق میتوانید جدای از محل تخت یک فضای خاص برای</p><p> یک گفتگوی دو نفره ترتیب دهید.در صورتی که به لحاظ فضا واقعا محدودیت دارید</p><p> سعی کنید با گذاشتن یک صندلی در یک گوشه اتاق مکانی برای نشستن و آرامش خود</p><p> فراهم آورید.اگر این صندلی کنار پنجره باشد که در حین استراحت بتوان </p><p>از منظره بیرون استفاده کرد خیلی بهتر است.استفاده از یک میز کوچک کنارصندلی</p><p> برای صرف چایی یا قهوه این ضیافت را تکمیل میکند.همچنین از تاثیری که</p><p> گیاهان زنده روی محیط اطراف میگذارند غافل نباشید.استفاده از یک یا چند گلدان زیبا </p><p>در اتاق میتواند طراوت و شادابی را به فضای اتاق هدیه کند.اما تصمیم بگیرید</p><p> اگر گلدانی را وارد اتاق خود کردید حتما به آن کاملا رسیدگی کنید</p><p> چرا که نبود گیاه طبیعی از بودن آن با برگ های پژمرده یا زرد بسیار بهتر است.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod18.jpg" alt="چیدمان تخت" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod18.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="445" height="407" /></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio18.jpg" alt="چیدمان کلاسیک" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chio18.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="394" height="333" /></p><p><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><strong>نور اتاق خواب:</strong></span><br />نور اتاق خواب میتواند بصورت طبیعی یا مصنوعی باشد.نور طبیعی و فواید آن بهیچوجه </p><p>قابل مقایسه با نورهای مصنوعی و ساخته دست بشر نیست.لذا سعی کنید در صورتی</p><p> که اتاق پنجره دارد ازورود نور به داخل اتاق حداکثر استفاده را بکنید وچیدمان اتاق</p><p> خواب را بگونه ای انجام دهید که جلوی ورود نور را نگیرد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod19.jpg" alt="چیدمان مدرن" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod19.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="374" height="353" /></p><p>هرچند بعضی افراد دوست دارند اتاق تاریک باشد که در این وارد میتوانید </p><p>از پرده های ضخیم تر یا پرده هایی که میتوان ورود نور را به اتاق تنظیم کند استفاده کنید.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod20.jpg" alt="چیدمان اتاق با پنجره" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod20.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="436" height="467" /></p><p>در مورد نور های مصنوعی و لامپ ها، ضمن روشنایی محیطی و به اندازه کافی </p><p>که اتاق باید داشته باشد برای زیبا تر شدن فضای اتاق میتوانید از آباژورهای</p><p> با پایه بلند یا کوتاه متناسب با دکوراسیون اتاق خوابتان استفاده کنید.</p><p>اگر در کنار تخت میز یا پاتختی دارید میتوانید روی آنها ازچراغ خواب های مناسب</p><p> بهره ببرید.همینطور استفاده از هالوژن ها به عنوان نورهای موضعی و ایجاد </p><p>سایه روشن آنها روی دیوار میتواند زیبایی اتاق را دوچندان کند.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod21.jpg" alt="چیدمان ساده" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod21.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="396" height="525" /></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod22.jpg" alt="چیدمان باکلاس" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod22.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="465" height="525" /></p><p>در مورد میزان نور اتاق خواب دقت کنید که از نصب لوستر های بزرگ در آنها</p><p> خودداری کنید چرا که اتاق محلی برای استراحت است و نور زیاد مناسب این فضا نیست.</p><p><br />استفاده مناسب از قفسه کتاب در اتاق<br />گاهی علاقه وافر افراد به مطالعه کتاب یا نگهداری انواع کتاب ها در کتابخانه</p><p> شخصی خودشان موجب شده که یک کتابخانه بزرگ در نزدیکی تخت داشته باشند.</p><p>بدلیل نشستن گرد و غبار روی کتاب ها این امر ممکن است موجب اختلال</p><p> و مشکلات تنفسی برای شما شود.همچنین در صورت وقوع زمین لرزه امکان </p><p>سقوط آنها روی شما وجود دارد.ما به جای اینکار به شما پیشنهاد میکنیم </p><p>از یک قفسه داخل دیواری و در دار کوچک در نزدیکی تخت استفاده کنید که تعدادی </p><p>از کتاب های مورد علاقه تان را در آنجا قرار دهید تا قبل از خواب مطالعه کنید.</p><p>کتابخانه اصلی را میتوانید در جایی دور تر از تخت قرار دهید.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod23.jpg" alt="چیدمان کتابخانه" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod23.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="415" height="420" /></p><p>آینه در اتاق خواب<br />آینه در اتاق خواب میتواند به عنوان یک عنصر دکوراتیو در اطراف تخت یا قسمت هایی </p><p>از اتاق با طرح و نقش خاص استفاده شود یا اینکه بعنوان وسیله ای کاربردی</p><p> برای آرایش یا مرتب کردن و دیدن خود از آن استفاده کرد.<br />در مواردی که از آن بعنوان یک وسیله تزیینی استفاده میشود سعی کنید جانمایی </p><p>و طرح آن بگونه ای باشد که با دکوراسیون بقیه اتاق همخوانی داشته باشد </p><p>اما در حالت دوم آینه را باید در جایی بگذارید که در هنگام خواب تصویرتان</p><p> در آن دیده نشود چرا که بعد از مدتی موجب بدخوابی و پریشانی خواهد شد.</p><p>همچنین موقعیت آینه باید طوری باشد که در صورت باز بودن در اتاق خواب نمای </p><p>تخت از بیرون در آن معلوم نباشد و حریم خصوصی حفظ گردد.</p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod24.jpg" alt="چیدمان تخت" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018chiod24.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="474" height="967" /></p><h3><strong>از دیگر چیدمان های <a title="طراحی دکوراسیون داخلی" href="http://boomchin.com/Default" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a>:</strong></h3><p><a title="کاربرد چیدمان اداری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br /><a title="کاربرد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a title="کاربرد چیدمان میز ناهارخوری" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a title="کاربرد آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a title="کاربرد چیدمان آشپزخانه" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a title="کاربرد چیدمان دیوار پشت ال سی دی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a title="کاربرد چیدمان مسکونی" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a title="کاربرد نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p><p><a title="کاربرد فنگ شویی در چیدمان" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">کاربرد فنگ شویی در چیدمان</a></p></div><h3 id="ContentPlaceHolder1_lblName" class="mt-1 fontName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" title="دانستنی" target="_blank">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></h3>

کاربرد فنگ شویی در چیدمان <p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">شاید تابحال اسم فنگ شویی به گوشتان خورده باشد.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">فنگ شویی به هماهنگی محیط اطراف انسان و اینکه هر شئ باید در جای صحیح خود قرار بگیرد میپردازد.</p><div class="col-sm-12"><p>این هنرپیشینه ی تاریخی داشته و چینی ها بنیانگذار آن میباشند.</p><p>هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس سلامت، هماهنگی ودرنتیجه موفقیت </p><p>در زندگی و محل کار است.در فنگ شویی محققان بر این باورند که به کار بردن</p><p> اصول فنگ شویی در چیدمان باعث بهبود جریان انرژی چی در محیط و</p><p> کارایی و بهره وری بیشتر و روابط بهتر شده که در این مقاله بوم چین قصد دارد </p><p>شما را با اصول و رمز و راز آن در چیدمان محیط خود بیشتر آشنا کند.</p><p> </p><p><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p2.jpg" alt="فنگ شویی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p2.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="405" height="269" /></p><p> </p><p><strong>فنگ شویی ورودی منزل:</strong><br />ورودی منزل جایی است که انرژی از آنجا وارد خانه میشود پس بسیار مهم است</p><p> از شلوغی و بهم ریختگی در این مکان پرهیز شود.از تلنبار شدن کفش ها روی</p><p> هم گرفته تا کثیف ماندن دم در و یا احیانا موزاییک شکسته دم درکه احتیاج به تعویض دارد.</p><p>کاشت درختان یا بوته و گل دم در، اضافه کردن دیوار و سقف اطراف پله ها، </p><p>استفاده از مجسمه های سنگین یا گیاهان گلدانی بزرگ نیز از دیگر نکته هاییست</p><p> که با رعایت آنها انرژی کیهانی را وارد خانه تان میکنید.</p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p3.jpg" alt=" فنگ شویی ورودی منزل" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p3.jpg" width="466" height="349" /></p><p> </p><p><strong>فنگ شویی چیدمان منزل در بخش نشیمن:</strong><br />همانطور که گفته شد انرژی از در ورودی وارد منزل شده ودر فضا جریان میابد </p><p>لذا هر چیزی که مانع این جریان باشد باید حذف شود.انرژی چی باید به آرامی </p><p>در فضا چرخش داشته باشد و سرعت آن نه زیاد باشد نه کم. فضای نشیمن</p><p> نباید بهم ریخته و شلوغ باشد تا موجب سرگردانی این انرژی شود.مکانی</p><p> دلباز با چیدمانی زیبا و آرام را برای چیدمان نشیمن خود در نظر بگیرید.</p><p>حتی الامکان از قرار دادن اشیا نوک تیز و گیاهان با برگ های تیز در کنار مبل ها </p><p>خودداری شود چون موجب کاهش انرژی خواهد شد.بجای آنها از گیاهان </p><p>با برگ های انحنا دار استفاده کنید.همچنین مبل ها نباید</p><p> به حالتی باشند که پشت به در ورودی قرار گیرند.سعی کنید چیدمان </p><p>مبلمان در راستای دیوار ها باشد. چیدمان مبلمان بصورت نعل اسبی </p><p>بهترین حالت چیدن مبلمان است.شومینه با روشنایی و حرارتش میتواند </p><p>انرژی چی را به خانه وارد کند.هنگامی که شومینه خاموش است</p><p> دریچه دودکش آن را ببندید.در صورتی که تمایل به استفاده از آن ندارید با قرار دادن</p><p> گلدان و وسایل سنگین در گوشه های اتاق از هدر رفتن این انرژی جلوگیری کنید.</p><p>تلویزیون و سیستم های صوتی نمایانگر عنصر فلز هستند و بهترین قسمت </p><p>برای آنها سمت غرب،شمال غرب و شمال است.محل قرار گیری تلویزیون نباید</p><p> در اتاق یا آشپزخانه باشد.سعی کنید قفسه های بدون در را بپوشانید همچنین</p><p> گوشه های دیوار ها تیز نباشد و منحنی باشد و یا اگر تیز هستند از گیاهان </p><p>یا اجسامی مانند آباژور ها در گوشه ها برای هدایت و جلوگیری از هدر رفتن </p><p>انرژی چی استفاده شود.</p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p4.jpg" alt=" فنگ شویی چیدمان منزل در بخش نشیمن" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p4.jpg" width="470" height="313" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p5.jpg" alt="فنگ شویی چیدمان منزل در بخش نشیمن1" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p5.jpg" width="471" height="314" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p6.jpg" alt="فنگ شویی چیدمان منزل در بخش نشیمن2" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p6.jpg" width="498" height="332" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p><strong>نصب آینه در فنگ شویی:</strong><br />برای نصب آینه باید دقت زیادی بخرج دهید.حواستان باشد آینه طوری نصب نشود</p><p> که در آن تصویر در ورودی،راه پله،توالت یا شومینه انعکاس داده شود.بهترین </p><p>مکان برای قرار دادن گل و گیاه قسمت شرق و جنوب شرق و جنوب میباشد.</p><p>وسایل کریستال و بلور و چینی را در قسمت جنوب غرب،غرب و شمال غرب قرار دهید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p7.jpg" alt="نصب آینه در فنگ شویی" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p7.jpg" width="475" height="315" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p8.jpg" alt="نصب آینه2" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p8.jpg" width="475" height="310" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p><strong>آکوایوم در فنگ شویی:</strong><br />استفاده از آکوایوم نیز بسیار مفید بوده و بهترین مکان برای آن شمال،شرق و جنوب شرق میباشد</p><p>.در بسیار از منابع فنگ شویی اینطور آمده است که 9 عدد ماهی آکواریومی داشته باشید </p><p>که 8 عدد آن طلایی رنگ و یک عدد آن مشکی رنگ باشد.</p><p>در صورتی که یکی از آنها ازبین رفت آنرا جایگزین کنید.آسیبی که قرار بوده به </p><p>یکی از اعضای خانواده برسد توسط آن ماهی دفع شده است.اگر ماهی ها</p><p> زادو ولد کردند این نشانه برکت وفنگ شویی خوب و جریان انرژی مناسب در محیط میباشد.<br />همچنین ماهی قرمز بهترین ماهی برای نگهداری ذکر شده است.ماهی آروانا </p><p>نیز که یک ماهی گوشتخوار بوده مفید ذکر شده است.از نگهداری ماهی</p><p> در آشپزخانه و اتاق خواب و توالت پرهیز نمایید.همچنین محل آکواریوم </p><p>زیر راه پله ها و نزدیک شومینه نباشد.اگر امکان استفاده از آکواریوم وجود ندارد </p><p>از مجسمه حیوانات آبزی مانند دلفین،لاکپشت و آروانا استفاده کنید.یا حتی میتوانید</p><p> تابلویی که نشان دهنده دریا یا آب باشد را بجای آن استفاده کنید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p9.jpg" alt="آکواریم" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p9.jpg" width="456" height="342" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p><strong>نصب تابلو در فنگشویی</strong><br />تابلوهای با مضمون طبیعت بیشتر سفارش شده است.تصاویر کوه بهتر است</p><p> در شرق و جنوب شرق باشد.تصاویر پرتره خانوادگی در شرق با شمال غرب نصب گردد</p><p> و تصاویری که آب دارند یا حس آب را منتقل میکنند بهتر است در شمال،شرق و جنوب شرق باشند.</p><p>تصاویر تابلو تصویر نبرد و جنگ همچنین تصاویر افراد پیر یا ستمدیده مناسب نیستند.</p><p>سعی کنید تصاویر افراد متوفی در محل زیاد نباشد چرا که موجب سنگین شدن</p><p> محیط و کاهش انرژی حیات خواهد شد. از آویزان کردن وسایل جنگی مانند</p><p> شمشیر اسلحه و شبیه اینها به دیوار بپرهیزید.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p10.jpg" alt="تابلو" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p10.jpg" width="452" height="400" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p>بامبو یکی از گیاهانی است که در فنگ شویی به آن اهمیت ویژه ای داده میشود</p><p>.استفاده از این گیاه زیبا در محیط علاوه بر ایجاد حس طراوت و شادابی که گیاه به </p><p>خانه میآورد موجب افزایش نشاط، شانس و بهبود روابط بین فردی خواهد شد.</p><p>بهتر است این گیاه بصورت فرد مثلا سه عدد یا پنج عدد استفاده شود.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p11.jpg" alt="بامبو" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p11.jpg" width="400" height="400" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p>اجازه ورود هوای تازه را به داخل منزل بدهید.سعی کنید هر روز حداقل ده دقیقه</p><p> پنچره ها را باز بگذارید تا جریان هوای تازه درون خانه راه پید کرده و ضمن</p><p> تهویه هوا موجب گردش انرژی در خانه شود.اینکار باعث تنفس هوای سالم وتازه </p><p>و درنتیجه سلامتی و شادابی افراد نیز خواهد شد.</p><p><strong>میز غذاخوری در فنگ شویی:</strong></p><p>میز غذا خوری به لحاظ شکل میکتواند گرد،بیضی،مستطیل یا مربع باشد </p><p>که هرکدام نشان دهنده ی عنصر خاصی هستند و از آنجا که در فنگ شویی</p><p> هر عنصر باید در جای خاص خودش قرار گیرد بهتر است قبل از انتخب نوع میز ناهار خوری ببینید</p><p> که میز در کدام قسمت خانه واقع میشود و متناسب با آن شکل میز را انتخاب کنید.</p><p> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p12.jpg" alt="میزناهارخوری" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p12.jpg" width="490" height="384" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p13.jpg" alt="میز ناهارخوری2" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20July%2011,%202018p13.jpg" width="524" height="394" /></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> </p><h3><strong>از دیگر چیدمان های <a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a>:</strong></h3><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10013/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c">چیدمان میز ناهارخوری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10016/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af--%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86">آشنایی با چرخه رنگ و کاربد آن در دکوراسیون و چیدمان</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87">چیدمان آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10012/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c">چیدمان دیوار پشت ال سی دی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10014/%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c">چیدمان مسکونی</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10026/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8">نکات کلیدی در مورد چیدمان اتاق خواب</a></p></div><h3 id="ContentPlaceHolder1_lblName" class="mt-1 fontName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10029/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86" title="دانستنی" target="_blank">کاربرد فنگ شویی در چیدمان</a></h3>

چگونه منزل خود را متفاوت طراحی کنیم؟ <hr /><div style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017maron.jpeg" width="443" height="295" /></div><h3>از موثرترین راه ها برای اینکه <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون داخلی</a> منزل</h3><h3> خود را متفاوت کنیم استفاده از لوازم تزئینی است </h3><h3>که در فضاها خالی خانه استفاده از اشیا تزئینی بر زیبایی خانه تاثیر زیادی دارد به عنوان مثال استفاده از آباژور که در کنار مبل زیبایی خاصی میبخشد از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که هر وسیله تزئینی باید در جای مناسب خود گذاشته شود تا زیبایی چند برابر شود. از دیگر راه های دکوراسیون متفاوت استفاده از مبلمان متناسب با سالن خانه است که بنا به طرح آن سالن که ممکن است مربعی و یا مستطیلی و ... رعایت شود. و همچنین استفاده از آثار هنری در زیبایی داخلی منزل خیلی موثر است و روی <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> تاثیر زیادی می گذارد.</h3><h3><font size="4">انواع دکوراسیون داخلی و چیدمان های <a href="http://boomchin.com/Default">بوم چین </a></font></h3><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C">چیدمان منزل مسکونی</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان آشپزخانه</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86">اجرای روف گاردن</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1">اجرای استخر</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">اجرای دکور آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81">اجرای دکوراسیون داخلی و سقف کناف</a></div><h1> <a href="http://boomchin.com/News/link/20018/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">چگونه منزل خود را متفاوت طراحی کنیم؟</span></a> </h1>

دکوراسیون رنگارنگ اتاق کودک <p><br /> <span id="ContentPlaceHolder1_lblText" style="text-align: justify; font-size: 16px;"><div align="center"> <img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017moveis-planejados-para-quarto-infantil-8.jpg" width="414" height="289" /><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">برای اینکه برای کودک خود اتاق شاد و رنگارنگی داشته باشیم اگر به توصیه های بوم چین توجه کنید </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">با اصول و تناسب اتاق کودک را مثل رنگین کمان زیبا کنید که از برای قدم اول</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> برای انتخاب قالی از آن هایی استفاده کنیم که رنگ های مختلف داشته باشد و بعد از قالی</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> برای انتخاب تخت خواب و کمد و کتابخانه و از این قبیل وسایل با رنگ هایی که تفاوت </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و تنوع زیادی دارند در طراحی <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون داخلی</a> اتاق استفاده کنیم که برای رنگارنگ نشان دادن</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> اتاق خیلی موثر است. که سرویس خواب رنگارنگ و طرح دار تاثیر زیادی دارد. </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و از دیگر کارهای موثر استفاده از پارچه های رنگارنگ برای بالای تخت است </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">که ایده جالب و زیبایی است ویا از مبل رنگی زیبا و همینطور استفاده از آباژور های</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> رنگی بای روشن تر شدن اتاق جلوه زیبایی می گیرد. برای پوشش دیوار ها از</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> رنگ های مختلف استفاده کنیم و دیوار هایی که خالی هستند را با قاب های عکس زیبا </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و رنگارنگ از دیگر روش های رنگی جلوه دادن اتاق است و برای پنجره به کار بردن </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">پرده های رنگی زیبا زیبایی اتاق را چند برابر می کند و خانه بازی کوچک و زیبا در</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> اتاق خواب کودک خیلی اتاق را زیبا می کند با این روش های ساده و با بکارگیری </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">سلیقه اتاق کودک رنگارنگ و متفاوتی می توانیم داشته باشیم.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017quarto-infantil-pequeno-decora%c3%a7%c3%a3o.jpg" width="431" height="279" /></div><div align="center"><div align="right"><h3><font size="4">دکوراسیون داخلی <a href="http://boomchin.com/Default">بوم چین </a></font></h3><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86">اجرای روف گاردن</a></div><div><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1">اجرای استخر</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">اجرای دکور آشپزخانه</a></div><div><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81">اجرای دکوراسیون داخلی و سقف کناف</a></div><div><a href="http://boomchin.com/News/link/20019/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9" title="دانستنی">دکوراسیون رنگارنگ اتاق کودک</a></div></div></div></span></p>

چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین <p><br /></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017pattern-rug-white-sofas-drum-blue-table-lamps_grey-living-room-wall_oval-glass-coffee-table_mid-century-modern-living-room-design-ideas_brown-leather-sofa-625x417.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017pattern-rug-white-sofas-drum-blue-table-lamps_grey-living-room-wall_oval-glass-coffee-table_mid-century-modern-living-room-design-ideas_brown-leather-sofa-625x417.jpg" width="450" height="300" /><br />می توان با زاویه ها خانه ها را بزگ نشان داد برای شروع می شود از یک شکل استفاده کرد </div><div align="center">که برای کفپوش یا تزئین دیوار و این جور جاها که بستگی به سلیقه خود فرد دارد جدا از بزرگ</div><div align="center"> نشان دادن خانه متفاوت و زیبا تر هم می شود. راه دیگر برای زاویه دار انحنای بیشتری به خانه </div><div align="center">ببخشیم با فرش بیضی شکل و بالش گرد تاثیر زیادی دارد. همچنین از پوشش گیاهی هم می شود</div><div align="center"> استفاده کرد چون گیاهان زاویه را باز و فضا را بزرگتر نشان می دهد و اگر تمام دیوار ها تک رنگ باشد</div><div align="center"> فضا را بزرگتر نشان می دهد. از مبلمان های منحنی شکل هم می شود  استفاده کرد</div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20026/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86" href="http://boomchin.com/News/link/20026/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین</span></a> </h1>

آویزهای متفاوت <p><br /> بوم چین همیشه به دنبال متفاوت بودن است و شیوه ای که برای آویزهای</p><p> دیواری به شما معرفی می کند تفاوت را به حد خود رسونده که با ساده ترین </p><p>ابتکارها چگونه خانه ای متفاوت از دیگران داشته باشیم: از این آویزها که بوم چین</p><p> برایتان شرح می دهد می توانید برای لباس و حوله و کلید و .... به سلیقه خودتان استفاده کنید</p><p> برای مثال حتی میتوانید برای پریز برق از آویز استفاده کنید که وقتی لباس را به آن آویخته</p><p> برق روشن می شود و خیلی جالب است که موجب جلب نظر افراد می شود. </p><div align="center"><p dir="rtl">ویا از مواردی دیگر با یه آویز کلید شکل برای آویختن کلید زیبایی خاصی دارد.</p><div align="right">برای اتاق خواب پسران دسته های بازی برای آویختن لباس جلوه خاصی دارد.<br /><div align="center"><br /><div align="right">نمونه خاص دیگر آویز دارت است از جنس استیل که سر آن پیچ هایی دارد</div><div align="right"> برای آویختن لباس که باز بسیار متفاوت از دیگر آویز ها است.<br /><div align="center"><br /><div align="right">یا آویز چاقو که خیلی هیجان انگیز می شود.<br /><div align="center"><br /><div align="right">آویزی که به شکل صندل های زیبا و گلدار و مثلا برای سرویس بهداشتی </div><div align="right">برای آویختن حوله فضای دلنشینی را میبخشد. </div></div></div></div></div></div></div></div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20027/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA" href="http://boomchin.com/News/link/20027/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">آویزهای متفاوت</span></a> </h1>

بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد <p><br /></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017758738362.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017758738362.jpg" width="393" height="257" /><br /><div align="right">اولین نکته این است که فضایی که برای جشن در نظر می گیریم فضای راحت</div><div align="right"> و به نسبت بزرگ باشد و در نکته بعد باید دکوراسیون به جشنی که میخوایم </div><div align="right">برپا کنیم مرتبط باشد به عنوان مثال دکوراسیون برای جشن کودک </div><div align="right">با دکوراسیون نامزدی و یا تولد و جشن سالگرد متفاوت است و اینکه </div><div align="right">دکوراسیون بیش از اندازه شلوغ نباشد زیبایی و حس آرامش ایجاد می کند</div><div align="right"> و لوازم جشن را باید به گونه ای انتخاب کنیم که با نوع جشن همخوانی داشته باشد</div><div align="right"> از وسایل بزرگ مثل مبلمان بزرگ و سنگین نباید بکار ببریم چون باید جا </div><div align="right">برای حرکت و رفت و آمد به اندازه کافی باشد و نی توان از تابلو که مناسب جشن باشد </div><div align="right">هم برای تزئین دیوارها استفاده کرد. استفاده از فرش در مکان جشن زیبایی</div><div align="right"> آن را چند برابر می کند و موردی که خیلی تاثیر دارد نور و روشنایی مهمترین اصل است </div><div align="right">و باید این را هم در نظر بگیریم که جه نوری برای جشن مناسب تر است. </div><div align="right">و برای آخرین نکته این را یادآور شوم که خرید وسایل گران قیمت برای جشن اشتباه است</div><div align="right"> چون بعد از جشن این وسایل دیگر استفاده نمی شود.</div></div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20029/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF" href="http://boomchin.com/News/link/20029/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد</span></a></h1>

چیدمان آشپزخانه <p>حتما بارها این جمله به گوشتان خورده است که آشپزخانه قلب خانه است. </p><div class="col-sm-12"><span><span>درواقع باید بگوییم که همینطور است چرا که کدبانوی خانه ساعات زیادی از روز  را</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> در آن مشغول به فعالیت بوده و این مکان ارتباط مستقیمی با تغذیه و سلامت اعضا خانواده دارد.</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>لذا باید در دکوراسیون و نحوه چیدمان آن دقت فراوانی شود.<br />یک اشپزخانه نامتعادل میتواند بر روحیه و تعادل اعضای خانواده بخصوص کدبانوی منزل تاثیر مخربی</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> داشته باشد.پس بهتر است با کمی تامل و آموزش از نابسامانی و بهم ریختگی آن جلوگیری شود.</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>در ادامه با بوم چین همرا باشید تا شما را در داشتن یک آشپزخانه شیک،اصولی و متعادل یاری کند.<br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;.F.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;.F.jpg" width="389" height="204" /><br /><br /><div align="right"><br />در بحث چیدمان اشپزخانه دو مبحث مهم مطرح است.اول چیدمان مثلث کار آشپزخانه </div><div align="right">یعنی چیدمان گاز،سینک و یخچال و بعد چیدمان وسایل دیگر آشپزخانه نظیر ماکروفر،ظروف،صندلی و ...<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvbQWW.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvbQWW.jpg" width="467" height="265" /><br /><br /><div align="right"><br /><br />سه عنصر اصلی اشپزخانه که همان گاز و سینک ظرفشویی و یخچال است</div><div align="right"> باید به نحوی در آشپزخانه قرار گیرند که موجب بیشترین بهره وری شوند و ضمن اینکه رفت و آمد</div><div align="right"> بین این سه عنصر به آسانی صورت می گیرد کارکرد یکی بر دیگیری تاثیر منفی نداشته باشد.</div><div align="right"> حال بر اساس اینکه آشپزخانه به چه شکلی است به چیدمان این سه عنصر میپردازیم.<br />اگر آشپزخانه یک دیوار دارد سینک در وسط و گاز و یخچال در طرفین قرار می گیرند و</div><div align="right"> باید سعی شود حداقل به اندازه چهار گام از هم فاصله داشته باشند.<br />اگر آشپزخانه به صورت دو دیوار روبروی هم هستند سینک ویخچال در یک طرف و گاز در طرف</div><div align="right"> دیگر قرار می گیرد.فضای رفت و آمد در صورتی که یک نفر از آشپزخانه استفاده می کند</div><div align="right"> حداقل 90 سانتی متر و برای دونفر حداقل 120 سانتی متر باشد.<br />در آشپزخانه های U شکل هر کدام از عناصر در یک ضلع قرار می گیرد و فاصله آنها باید بگونه ای باشد</div><div align="right"> که رفت و آمد بین آنها بسادگی صورت گیرد.در آشپزخانه های L شکل یخچال وگازدر دو دیوار مجاور قرار میگیرند.<br /><br /><div align="right"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdfAA.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdfAA.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="453" height="282" /><br /><br /><div align="right">بطور کلی مجموع طول بهینه برای مثلث کار 3600 الی 6700 سانتی متر میباشد.<br />نکاتی برای چیدمان اجزا آشپزخانه<br />دو قسمت کلی برای آشپزخانه در نظر بگیرید یک یک قسمت برای استفاده از پخت و پز </div><div align="right">و قسمت دیگر برای استفاده تمام اعضا خانواده.یخچال را در قسمت دوم و گاز را </div><div align="right">در قسمت اول قرار دهید.اگر فرزند کوچک ندارید ماکروفر را در ارتفاع 90 سانتی از کف زمین قرار دهید </div><div align="right">و در صورتی که فرزند خردسال دارید ارتفاع ماکروفر را کمی بیشتر در نظر بگیرید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfgghBB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfgghBB.jpg" width="457" height="247" /></div></div><br />می توانید در اطراف اجاق گاز تعدادی طبقه یا شلف برای نگهداری ادویه جات قرار دهید</div><div align="right"> تا در دسترس باشند.ضمن اینکه توجه کنید وسایلی که منظره جالبی ندارند مثل قابلمه ها</div><div align="right"> را در دید قرار ندهید.حتی الامکان یخچال را داخل قاب کابینت قرار داده که بتوانید ازکابینت های </div><div align="right">بالای آن هم برای نگهداری وسایل آشپزخانه استفاده کنید.در غیر اینصوت بالای یخچال</div><div align="right"> را خالی نگه دارید تا ضمن حفظ زیبایی به عمر مفید یخچال کمک کنید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';cc.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';cc.jpg" width="435" height="250" /></div></div></div><div align="center"> </div><div align="right">اطراف سینک ظرفشویی را خالی نگه دارید و برای اسکاج و مایع ظرفشویی</div><div align="right"> از ظرفهای مخصوص اینکار که به دیوار نصب میشوند استفاده نمایید.از سرکه سفید برای برق انداختن سینک ظرفشویی استفاده کنید.<br />از وسایل برقی کمتر استفاده نمایید و تا حد امکان از وسایل برقی چند کاربره استفاده نمایید.همچنین از هودهای دارای لوله به جای هودهای ذغالی که بیشتر جنبه تزیینی دارند استفاده نمایید.<br />دراستفاده از گازهای رومیزی مراقب باشید که شعله چون کمی بالاتر نسبت به گازهای دیگر است </div><div align="right">وسیله قابل اشتعال در اطراف آنها نباشد و فاصله مناسب را حفظ کنید.<br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789dddd.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789dddd.jpg" width="491" height="1799" /></div></div></div></div></div><p><br /></p><ol><li class="col-sm-4"><ul class="item-flex"><li><span> <strong>شماره های تماس</strong> <strong dir="ltr">021-66027291</strong> </span></li></ul></li><li class="col-sm-4"><br /></li></ol><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/21/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/21/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان آشپزخانه</a></h6>

چیدمان اداری <div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> محیط کار جایی است که کارمندان،کارفرمایان  و ارباب رجوع با آن سرو کار دارند</span></div><p><br /> <span><span>در محیط های کاری عوالی مانند چیدمان قفسه ها، فضای کافی برای رفت و آمد، </span></span></p><p><span><span>چیدمان میز ها بر اساس نیاز های اداری، دمای مناسب، نور کافی، احساس راحتی</span></span></p><p><span><span> و در دسترس بودن از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که ممکن است</span></span></p><p><span><span> در یک محیط اداری عدم چیدمان صحیح مبلمان و قفسه ها ضمن افزایش</span></span></p><p><span><span> رفت و آمد های غیر ضروری باعث اتلاف زمان و شلوغی و در نتیجه خستگی و کاهش</span></span></p><p><span><span> راندمان کاری شود.ضمن اینکه ارباب رجوع نیز از تبعات آن بی نصیب نمانده و ممکن است </span></span></p><p><span><span> ضمن ناخرسندی، احساس خوشایندی نسبت به محیط نداشته باشد.<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345.jpg" width="392" height="258" /><br /><br /><div align="right"><br />نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است کاربری فضا و افراد استفاده کننده از فضا هستند.</div><div align="right"> یک فضای اداری می تواند برای کارمندان یا رئیس مجموعه یا ارباب رجوع و یا ترکیبی</div><div align="right"> از اینها طراحی و چیدمان شود. در ابتدا باید مشخص نمود که برای کدام این موارد قرار است</div><div align="right"> طراحی و چیدمان انجام شود. بعد از آن باید روال اداری مکان مورد نظر را به دقت مورد بررسی قرار داد.</div><div align="right"> شاید لازم است تعدادی میز ها یا اتاق ها کنار یکدیگر قرار بگیرند تا رفت و آمد به حداقل برسد.</div><div align="right"> این ترکیب باید بصورتی باشد که افرادی که کارهای مرتبط و پیوسته به یکدیگر دارند </div><div align="right">حتی الامکان کنار یکدیگر قرار بگیرند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201854321.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201854321.jpg" width="414" height="290" /><br /><br /><div align="right">در این مواقع میتوان به جای میزهای جداگانه برای هر نفر از میز های یک تکه استفاده کرد </div><div align="right">فقط این نکته را در نظر بگیرید که رفت و آمد کارمندان پشت این میز ها به سهولت انجام شود </div><div align="right">و برای میزهای بیشتر از دو نفر از دو طرف ورودی در نظر گرفته شود. بطوری که رفت و آمد</div><div align="right"> یکی از کارمندان موجب مزاحمت و اختلال در کار برای کارمندان دیگر نشود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018434323.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018434323.jpg" width="359" height="199" /><br /><br /><div align="right">لازم است که محیط کار را از وسایل و قفسه های بزرگ وغیر ضروری که دست و پا گیر هستند </div><div align="right">خالی کرده و به جای آنها از کمد های دیواری یا قفسه های کوچک استفاده کنید.</div><div align="right">شاید نگاهی به وسایل داخل قفسه ها و چیدمان دوباره آنها فضایی جدید را برای وسایل دیگرتان</div><div align="right"> فراهم آورد که شما را از تهیه قفسه جدید بی نیاز کند.<br />مرتب بودن محیط کار ضمن ایجاد حس خوب موجب حفظ پرستیژ کاریتان و شخصیتان میشود </div><div align="right">لذا سعی کنید سیم ها و کابل های اویزان که از گوشه و کنار دیوار های رد شده اند</div><div align="right"> را داخل داکت قرار داده و به آنها نظم دهید.همینطور اگر پشت کیس کامپیوتر باز است</div><div align="right"> به نحوی که در معرض دید میباشد کابل کشی های پشت آن را بوسیله بست هایی</div><div align="right"> که در بازار موجود است سروسامان داده و مرتب کنید تا بد نمایی نکند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018656576.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018656576.jpg" width="485" height="310" /></div></div><br /><div align="right">اگر از کاغذ دیواری در محیط ار استفاده کردید مراقب باشید گاهی گوشه ی کاغذ دیواری ها ممکن است</div><div align="right"> بر اثر برخورد صندلی یا اشیا دیگر کمی برگردد که لازم است سریعا توسط چسب چسبانده شود</div><div align="right"> تا از پاره شدن و صدمه به آن جلوگیری شود.همچنین منشا این آسیب را شناسایی و آن را برطرف کنید</div><div align="right"> تا دوباره این اتفاق تکرار نشود.شاید لازم باشد فاصله صندلی از دیوار را بیشتر یا از </div><div align="right">صندلی کوچکتری استفاده کنید که احتمال برخورد با دیوار را به حداقل برسانید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201823456789.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201823456789.jpg" width="453" height="280" /><br /><br /><div align="right">گاهی لازم است فضاهای اداری را با پارتیشن که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد جدا کرد.</div><div align="right">استفاده از پارتیشن بدلیل سبکی و هزینه پایین و امکان جابجایی دیوار های آن در صورت نیاز </div><div align="right">در محیط های اداری کاری معقول و بصرفه می باشد.پارتیشن ها در سه دسته کوتاه متوسط و</div><div align="right"> بلند ساخته میشوند.در محیط هایی که کارمندان نیاز دارند برگه ها را به یکدیگر تحویل دهند</div><div align="right"> و همچنین لازم است تقسیم بندی هر بخش مشخص شود بهتر است از پارتیشن های</div><div align="right"> کوتاه استفاده شود. بهتر است پارتیشن های متوسط برای اتاق های مجزا و</div><div align="right"> پارتیشن های بلند برای اتاق جلسات یا اتاق مدیریت استفاده می شود. </div><div align="right">به این ترتیب شما می توانید به نوعی سلسله مراتب سازمانی را نشان دهید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018W23WE4W.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018W23WE4W.jpg" width="451" height="242" /><br /><br /><div align="right"><br />نکاتی در مورد اتاق مدیریت<br />اگر سیستم اداری شما بگونه ایست که اتاق مدیریت از سایر بخش های اداری جداست </div><div align="right">و می خواهید سلسله مراتب سازمانی در اتاق مدیریت مشهود باشد بوم چین برای شما</div><div align="right"> نکاتی را می گوید که ضمن رعایت آنها می توانید به این مهم دست یابید.<br />لوکس و با پرستیژ بودن اتاق مدیریت به ارباب رجوع حس خوبی میدهد و از پذیرفته شدن </div><div align="right">خود در آن محیط احساس رضایت کرده و نسبت به خود احاس خوبی خواهد داشت.<br />می توانید برای رنگ اتاق مدیریت رنگی را انتخب کنید که با رنگ های استفاده شده در</div><div align="right"> سایر محیط متفاوت باشد بطوی که ضمن ورود به اتاق بیننده با محیطی متفاوت تر از </div><div align="right">سایر بخش ها روبرو شود.<br />می توانید از یک فرش خاص در اتاق استفاده کنید بطوری که زیر پا نباشد تا خاص بودن </div><div align="right">محیط را جلوه گر سازید. همچنین استفاده از تابلو های گران قیمت را در اتاق به</div><div align="right"> شما پیشنهاد می کنیم تا تاکیدی باشد بر اهمیت محیط.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q23WQ12.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q23WQ12.jpg" width="420" height="243" /><br /><br /><div align="right"><br />استفاده از چوبکاری، پوشش چرم و مرغوب، لوستر های فلزی، دیوارهای قهوه ای تیره</div><div align="right"> با رگه های طلایی مخفی که در انعکاس نور مشخص می شوند، همینطوراستفاده </div><div align="right">از وسایل نوستالوژیک و در صورت امکان استفاده از یک صندلی راحتی در گوشه اتاق می تواند</div><div align="right"> تاثیربسزایی در گیرایی و جذابیت اتاق مدیریت داشته باشد.<br /><br />استفاده از قفسه های داخل دیوار و شیشه ای بجای کمد های دیواری یا بوفه های منبت کاری شده</div><div align="right"> در اتاق های کلاسیک بجای قفسه های آهنی لوکس بودن اتاق مدیریت را بیش از پیش به نمایش میگذارد.<br />اگر میز کنفرانس در اتاق دارید چیدمان آن باید به سمت نقطه تمرکز جلسه باشد. ویدیو پروژکتور باید </div><div align="right">در جایی باشد که تصویر آن برای همه افراد حاضر در جلسه قابل رویت باشد.</div><div align="right"> بهتر است در اتاق از امکان افزایش یا کاهش نور محیط ،سیستم صوتی مخفی و </div><div align="right">دیوار پوش های عایق صدا استفاده شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018XS2345FG.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018XS2345FG.jpg" width="403" height="226" /><br /><br /><div align="right">برای پذیرایی از میهمان استفاده از یک ظرف شکلات خوری نفیس روی میز پذیرایی</div><div align="right"> بهمراه شکلات های با کیفیت پیشنهاد میشود.دقت کنید که روی میز پذیرایی آنقدر شلوغ نباشد </div><div align="right">که حس میز غذا خوری به میهمان دست دهد و پرستیژ میز و اتاقتان را پایین بیاورد.<br />همچنین میتوانید با استفاده از یک قاب عکس خانوادگی در روی میز کارتان ضمن احساس آرامش</div><div align="right"> به خود حس اطمینان را در مشتری بوجود آورده و با ایجاد حس صمیمیت بین ارباب رجوع و مدیر</div><div align="right"> یخ رابطه باز شود.پیشنهاد میشود تعداد قاب عکس های خانوادگی یک یا نهایتا دو عدد باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018676767HH.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018676767HH.jpg" width="478" height="303" /><br /><br /><div align="right">رنگ مناسب محیط کار<br />برای محیط های کاری معمولا بهتر است کفپوش های رنگ روشن و از دیوارپوش های </div><div align="right">رنگ خثی و مکمل استفاده شود.در عین حال هر رنگ مشخصات ویژه خود را دارد که </div><div align="right">با دانستن آن و استفاده به جای آنها مشود تاثیر گذاری مثبتی بر روی محیط و افراد ایجاد کرد.</div><div align="right">در ادامه با بومچین همراه باشید تا بیشتر با این خصوصیات آشنا شوید.<br />رنگ سفید رنگ مناسبی برای دیوارهاست اما استفاده از آن در همه دیوارها موجب میشود </div><div align="right">قبول تغییر پذیری در محیط سخت شود و در اتاق های کوچک که تمام دیوار های آن سفید است </div><div align="right">حس خفگی و کوچک بودن اتاق دست دهد.بهتر است یکی از دیوار ها را به رنگی دیگر </div><div align="right">در آورده که به اتاق عمق  و بعد داده شود و از این حالت بیرون بیاید.<br /><br /></div><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018AASW2344.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018AASW2344.jpg" width="446" height="283" /></div></div><br /><div align="right"> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/20/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/20/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان اداری</a></h6>

چیدمان منزل مسکونی <h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName">چیدمان منزل مسکونی</h6><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> حتما برای شما نیز پیش آمده است وقتی که وارد مکانی شوید</span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> و یکباره بدون دلیل احساس کسالت و بی حوصلگی کرده و انرژی شما </span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">به سرعت ته نشین شود و یا برعکس گاهی وارد فضایی شوید که </span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">ناخودآگاه در خود یک انرژی مضاعف حس کنید و شور و نشاطی خوب در شما بوجود بیاید.</span></div><p><br /> <span><span>باید بگوییم این حس به هیچ وجه بی دلیل نیست و ممکن است </span></span></p><p><span><span>ارتباط مستقیمی با نحوه <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> و سبک آرایش منزل دارد.<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018WE34BNB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018WE34BNB.jpg" width="417" height="203" /><br /><br /><div align="right">امروزه بدلیل عواملی همچون مشغله و درگیری روزانه گاهی نیاز به استراحت داریم </div><div align="right">تا فشار حاصل برطرف شده و دوباره شارژ شویم و بتوانیم فعالیت های خود را از سر گیریم.</div><div align="right">یا شاید نیازی به استراحت بین روز نداشته باشیم اما حس کنیم فضایی متفاوت تر می خواهیم </div><div align="right">تا حسی بهتر را در حین کار یا فعالیت های روزمره داشته باشیم.<br />اینجاست که ما به شما پیشنهاد میکنیم کمی بایستید، فعالیت ها را بطور موقت کنار گذاشته </div><div align="right">و نگاهی به اطراف منزل و <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> وسایل بیندازید. شاید وقت آن رسیده باشد</div><div align="right"> که دستی به سرو روی <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> وسایل بکشید و فضا را کمی تغییر دهید. </div><div align="right">خواهید دید با صرف زمانی اندک و هزینه ای نزدیک به صفر یا بسیار کم می توانید </div><div align="right">حال و هوای خانه و خودتان و دیگر اعضای خانواده را به نحوی مثبت تغییر دهیید.</div><div align="right"> البته قبل از اینکار بهتر است نکات مربوط به <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> را بدانید که بتوانید اینکار را درست</div><div align="right"> و اصولی پیش ببرید.چرا که چیدمان نیز همچون بسیاری از نکات مربوط به <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون</a> یک علم و</div><div align="right"> تکنیک محسوب می شود و هرچه آگاه تر اقدام کنیم مطمعنا نتیجه مناسب تر و دلچسب تر خواهد بود.<br /><a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a> شما را با نکاتی ضروری و مهم در این خصوص آشنا می کند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%2020181QSXCV.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%2020181QSXCV.jpg" width="445" height="263" /><br /><br /><div align="right">برای <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> منزل از کجا شروع کنیم<br />بهتر است بگوییم چطور شروع کنیم. چنانچه خودتان بخواهید اینکار را انجام دهید </div><div align="right">برای اینکه بتوانید با صرف کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید باید ابتدا کاربری هر فضا</div><div align="right"> و اشخاصی که از آن فضا استفاده می کنند را مشخص کنید تا بتوانید <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> را بر حسب</div><div align="right"> نیازهای آنان انجام دهید.<br />به عنوان مثال <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> اتاق کودک با اتاق مستر تفاوت بسیاری دارد یا قرار دادن </div><div align="right">تلویزیون درمکانی که قرار است غذا سرو شود کاری غیر اصولی است.<br />بعد از این مرحله برای هر فضا یک نقطه کانونی در نظر بگیرید. نقطه کانونی چیزی است</div><div align="right"> که برای شما اهمیت خاصی دارد یا می خواهید بیشتر مورد توجه باشد. </div><div align="right">بعد از آن <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> سایر اجزا را بر اساس این نقطه میچینید. نقطه کانونی میتواند تلویزیون، </div><div align="right">شومینه، پرده، یک وسیله تزیینی خاص و حتی یک دیوار ویژه باشد. سعی کنید</div><div align="right"> هنگام چیدمان مبلمان بزرگترین تکه مبل را روبروی نقطه کانونی بگذارید.</div><div align="right"> مبلمان باید طوری چیده شود که رفت و آمد آسان باشد و عبور از اطراف آنها باشد</div><div align="right"> نه از بین آنها. آیتم های بزرگ را در مجاور هم قرار ندهید و فضای مناسب </div><div align="right">بین میز جلوی مبل و مبل بگونه ای باشد که میهمان برای برداشتن وسیله مجبور نباشد</div><div align="right"> از جای خود بلند شود. <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> متقارن برای فضاهای رسمی تر و چیدمان </div><div align="right">غیر متقارن برای فضاهای صمیمی می باشد.</div><div align="right"><br />کاربری و شکل  فضای مورد نظر<br />بهتر است ابتدا بررسی شود کاربری مکان مورد استفاده چیست.فضای نشیمن،</div><div align="right"> فضای غذاخوردی، فضای پذیرایی،اتاق خواب یا هرجای  دیگر. شاید بخواهید </div><div align="right">چیدمان پذیرایی را تغییر دهید یا شاید چیدمان نشیمن هدف اصلی شماست.</div><div align="right"> گاهی بدلیل فضای کوچکی که دارید مجبورید هردو را با هم ادغام کرده و به نتیجه مطلوب برسید<br />همچنین تعداد افراد خانواده و اینکه آیا کودکی در منزل وجود دارد یا خیر نیز حائز اهمیت است.</div><div align="right">اگر در خانواده فرزند کوچکی دارید میبایست ارتفاع مبل ها کوتاه تر و لبه های تیز کمتر باشد.</div><div align="right">اگرفضا بصورت L شکل باشد بهتر است میز غذا خوری در ضلع کوچک و نشیمن در ضلع بزرگتر باشد.</div><div align="right">همچنین میز غذا خوری باید تا حد امکان به آشپزخانه نزدیک باشد تا کار چیدمان</div><div align="right"> میز و پذیرایی راحت تر صورت گیرد.در صورتی که میز از آشپزخانه دور باشد و فضای کافی</div><div align="right"> برای جا دادن یک بوفه داشته باشید پیشنهاد میشود در نزدیکی میز غذا خوری از یک بوفه </div><div align="right">برای نگهداری ظروف و وسایل مورد نیاز میز استفاده کنید تا نیاز شما به این موضوع برطرف شود.</div><div align="right">به تناسب فضای موجود عمق بوفه میتواند از 25 تا 41 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SD34567.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SD34567.jpg" width="405" height="232" /><br /><br /><div align="right">نکاتی در مورد میز ناهار خوری<br />میز ناهار خوری میتواند بصورت دایره،مربع،مستطیل و یا بیضی شکل باشد.</div><div align="right">میز های دایره و بیضی را نمیتوان در گوشه قرار داد و  برای فضاهای کوچک میباشد</div><div align="right"> و یا برای مواقعی است که میخواهید ارتباطات بیشتر و صمیمی تری را تجربه کنید.<br /><br /><div align="right">میز های مربع نیز طرفداران زیادی دارد که طول اضلاع آنها معمولا 137-152-183  میباشد.</div><div align="right">میز های مستطیل در عض های 92 تا 107 سانتی متر موجود میباشند و طول آنها حداقل </div><div align="right">باید 168 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="right">همچنین بعضی از میز ها بصورت تک پایه است که اغلب در رستوران ها یا فضاهای کوچک</div><div align="right"> استفاده میشود و حداقل عرض آن باید 61 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018FFFFFFFFFFF.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018FFFFFFFFFFF.jpg" width="425" height="226" /></div></div><br /><br />در مورد میز های بیضی معمولا عرض آنها بین 121 الی 137 و طول انها</div><div align="right"> بین 198 تا 224 سانتی متر میباشد.میز ناهار خوری نباید در فضای پر تردد باشد </div><div align="right">همچنین در فضاهای کوچک از قرار دادن وسایل اضافی و غیر ضروری در اطراف میز خودداری کنید.<br />چیدمان صندلی ها باید به نحوی باشد که روبروی هم قرار بگیرند و بین صندلی</div><div align="right"> تا دیوار حداقل 91 سانت فضا برای رفت و آمد در نظر گرفته شود.<br />همانطور که گفته شد میز باید در محلی باشد که به آشپزخانه نزدیک بوده </div><div align="right">تا خدمات پذیرایی راحت تر صورت بگیرد.در صورتی که فضای بزرگی دارید حتما لازم نیست </div><div align="right">ابعاد میز را بزرگتر کرد بلکه میتوانید با استفاده از اکسسوری ها و وسایل مرتبط و مناسب </div><div align="right">فضا را شاخص و قابل توجه تر کنید.<br />به گفته کارشناسان بهتر است هنگام صرف غذا از کارهای متفرقه همچون </div><div align="right">تماشای تلویزیون پرهیز کرد تا سیستم عصبی و گوارشی کار خود را به بهترین نحو انجام دهد</div><div align="right"> و در نتیجه سلامت و روحیه شاداب تری داشته باشیم. لذا بهتر است میز ناهار خوری</div><div align="right"> در فضایی باشد که ذهن را درگیر حواشی نکند تا ضمن حفظ سلامت لذت بیشتری</div><div align="right"> از صرف غذا برده شود.همچینین این موضوع در چیدمان دکوراسیون نیز نکته ای اصولی است.</div><div align="right">با اینکار تفکیک فضا راحت تر و  هماهنگی فضای غذاخوری بیشتر و دلچسب تر میشود.</div><div align="right">حتی میتوانید برای اینکه این فضا را خاص تر کنید از یک سکوی کوتاه برای قرار دادن</div><div align="right"> میز بر روی آن استفاده کنید و با نور پردازی مناسب فضای غذا خوری را خاص و چشمگیر نمایید. </div><div align="right">در مورد نورپردازی میز غذا خوری در همین بخش مطالب بیشتری گفته میشود.<br /><div align="right"><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018DVFRT.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018DVFRT.jpg" width="467" height="262" /></div></div><br />نکاتی در مورد میز تلویزیون و محل قرار گیری آن<br />میز تلویزیون معمولا در اتاق نشیمن قرار میگیرد و باید به گون ای باشد که همه افراد</div><div align="right"> به آن اشراف کامل داشته باشند.از قرار دادن میز تلیوزیون پشت پنجره خودداری کنید</div><div align="right"> بدلیل اینکه هم مسیر ورود نور طبیعی را مسدود کرده و هم تابش نور بیرون به چشم هنگام </div><div align="right">تماشای تلویزیون موجب خستگی چشم خواهد شد.در صورت اجبار بهتر است </div><div align="right">از پرده های ضخیم در پشت میز استفاده شود تا از خستگی بر اثر نور بیرون جلوگیری شود.</div><div align="right">ارتفاع میز تلویزیون باید بگونه ای باشد که مرکز آن روبروی خط دید افراد در حالت نشسته قرار بگیرد</div><div align="right"> بطوری که بیننده برای تماشای آن مجبور نباشد سر را به بالا یا احیانا پایین خم کند.</div><div align="right">بطور معمول مرکز دید در ارتفاع 105 سانتی از زمین قرار میگیرد.فاصله بیننده از تلویزیون باید </div><div align="right">5/1 الی 5/2 برابر طول تلیوزیون باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345WSHLK.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345WSHLK.jpg" width="423" height="225" /><br /><br /><div align="right">میتوانید تلویزیون را با یک عنصر تاثیر گذار مثل شومینه ترکیب کنید.</div><div align="right">ترکیب شومینه های برقی جدید با تلویزیون میتواند بعنوان یک نقطه کانونی خوب فضایی دلچسب</div><div align="right"> را در نشیمن بوجود آورد. اما باید دقت نمایید قرار گیری تلویزیون بالای چیزی مثل شومینه موجب نشود </div><div align="right">ارتفاع قرار گیری تلویزیون بیش از حد زیاد شود.همچنین استفاده از نورهای موضعی</div><div align="right"> و تآکیدی در اطراف تلویزیون میتواند تاثیر مثبت زیادی به محیط ببخشد.</div><div align="right">در مورد نورپردازی و نورهای تاکیدی در همین مطلب صحبت خواهیم کرد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q2Q2.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q2Q2.jpg" width="483" height="233" /></div></div><br /><div align="right">در سالن هایی که طول آن زیاد است و همچنین مبلمان زیادی برای چیدن دارید بهتر است </div><div align="right">تلویزیون را در طول دیوار قرار داده و مبلمان را جلوی آن بچینید.<br />در صورتی که ساکنین خیلی اهل تلویزیون دیدن نباشند می توانید در اتاق نشیمن آن را بعنوان </div><div align="right">یک عنصر فرعی در نظر گرفته و در گوشه ای جای دهید و تمرکز را بر چیدمان مبلمان بگونه ای بگذارید</div><div align="right"> که تمرکز بجای تماشای تلویزیون بر ایجاد فضای صمیمی و مناسب برای گفتگوی های خانوادگی فراهم آید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SDFFGGH.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SDFFGGH.jpg" width="448" height="286" /></div></div><br /><div align="right">فرش در چیدمان منزل<br />امروزه با توجه به  کفپوش های متنوعی که در کف خانه ها استفاده می شود </div><div align="right">نیاز به استفاده از تعداد زیاد فرش برای کف از بین رفته اما عدم استفاده از فرش </div><div align="right">در دکوراسیون منزل هم می تواند یک نکته منفی باشد چرا که در صورت نبودن</div><div align="right"> فرش جای خالی اش بشدت احساس می شود و نمیتوان از این عنصر براحتی چشم پوشید.<br />لذا استفاده هوشمندانه از فرش در چیدمان و دکوراسیون اهمیتی بیش از پیش دارد</div><div align="right"> چرا که بسیار به چشم خواهد آمد.<br /><br /><div align="right">چیزی که در چیدمان از اهمیت بالایی برخوردار است تفکیک فضا هاست.</div><div align="right"> با استفاده مناسب از فرش اینکار براحتی انجام م یشود و می توانید در یک محیط هماهنگ، </div><div align="right">فضاهایی با کاربری های متفاوت را داشته باشید. با اینکارضمن مشخص نمودن محدوده هر فضا، </div><div align="right">انسجام و وحدت محیط کلی حفظ شده و مانع از حس از هم پاشیدگی بخاطر ناهماهنگی می شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SSSD.gif" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SSSD.gif" width="461" height="254" /><br /></div></div>ر مورد ابعاد فرش و اینکه فرش تا کجای مبلمان بیرون بیاید بستگی به نوع فضا و ابعاد فضا دارد.</div><div align="right">در فضاهای  کوچک و متوسط بهتر است پایه های پشتی  مبل و صندلی در لبه فرش قرار بگیرد.</div></div></div></div></div></div></div></div></div><h1 id="ContentPlaceHolder1_hTitle"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/19/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/19/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblNameObject">چیدمان منزل مسکونی</span></a></h1>

اجرای روف گاردن <p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">به پشت بام هایی که توسط فضای سبز و گیاهان متنوع پوشیده شده ، روف گاردن یا بام باغ می گویند.</span> <br /> <span><span><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">روف گاردن</span></strong> می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه </span></span></p><p><span><span>یا خانوادگی که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند.</span></span></p><p><span><span> این سبک بام ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان</span></span></p><p><span><span> قرار گرفته و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.</span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" width="450" height="235" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" width="494" height="291" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" width="497" height="240" /><br /><br /><div align="right">روف گاردن می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه یا خانوادگی</div><div align="right"> که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند. این سبک بام ها </div><div align="right">در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان قرار گرفته</div><div align="right"> و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.<br />روف گاردن علاوه بر محافظت از عایق رطوبتی پشت بام و جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان</div><div align="right"> موجب تصویه هوا می شود و عمر آن بسیار طولانی و ماندگاری بین 30 تا 50 سال دارد . </div><div align="right">تجهیزات مورد استفاده در روف گاردن شامل تجهیزات  فضای سبز ، آلاچیق ، باربیکیو ، </div><div align="right">آبنما ، نیمکت و... می باشد . همچنین استفاده از مصالحی همچون انواع چوب پلاست ها </div><div align="right">و ترموود ها برای قسمتی از کف و دیوارها زیبایی و مقاومت این بام ها را دو چندان می کند .<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" width="482" height="261" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" width="480" height="239" /><br /><div align="right"><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">خاک مناسب : </span></strong><br />از جمله مواردی که در روف گاردن اهمیت بالایی دارد انتخاب خاک مناسب می باشد ، </div><div align="right">این خاک باید به گونه ای باشد که وزن مخصوص کمتری داشته و توانایی جذب آب بالایی نیز داشته باشد </div><div align="right">.وزن محاسبه شده برای پشت بام توسط مهندسین 50 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد </div><div align="right">لذا طراحی و تقسیم بار باید بگونه ای باشد که این شرایط در آن لحاظ گردد.<br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">انتخاب گیاه برای روف گاردن :</span></strong><br />گیاهانی که برای روف گاردن انتخاب می شوند باید از مقاومت بالاتری نسبت به گرما و باد برخوردار بوده و با شرایط محیطی سازگار باشد . چنانچه قصد استفاده از گیاهان ظریف تر را دارید باید از بادگیرهای مناسب استفاده شود . <br /><div align="center"><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" width="480" height="309" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">زهکشی، فیلترینگ . ایزولاسیون : </span></strong><br />زهکشی، فیلترینگ و ایزولاسیون از جمله مواردی است که در اجرای روف گاردن </div><div align="right">از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زهکشی موجب حفاظت ریشه گیاهان شده و </div><div align="right">همچنین کار جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی را انجام می دهد. </div><div align="right">فیلترینگ از خاک محافظت کرده و با استفاده از لایه های الیاف مانع از انتقال املاح خاک</div><div align="right"> به لایه های زیرین و تغییر بافت خاک و انسداد مسیرهای زهکشی می گردد.</div><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">آبیاری :</span></strong><br />سیستم آبیاری مورد استفاده در روف گاردن بصورت اتوماتیک و قطره ای مجهز به یک کنترل می باشد. </div><div align="right">از آنجایی که عده ای ممکن است به دلیل مشغله ی کاری یا شرایط محیطی در فصول </div><div align="right">مختلف قادر به آبیاری منظم گیاهان نباشند این سیستم در بام باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد </div><div align="right">که خود نیز موجب صرفه جویی در مصرف و زمان و انرژی می گردد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" width="434" height="285" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" width="434" height="277" /></div></div></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86" title="دانستنی" target="_blank">اجرای روف گاردن</a></h6>